• Ukupna vlaga / Gubitak pri žarenju (LOI) / Sadržaj isparljivih materija / Pepeo

    TGA

    Automatizovana termogravimetrijska analiza zamenjuje tradicionalne analitičke tehnike koje zahtevaju upotrebu vakuum i mufolnih peći, vaga, kao i znatno angažovanje laboratorijskog osobolja. Poslednja generacija LECO TGA instrumenata, koja je u skladu je sa odobrenim metodologijama, ima različite oblasti primene uključujući ispitivanje uglja i koksa, cementa, katalizatora, prehrambenih proizvoda, stočne hrane i mlinskih proizvoda.

Povratak