Biblioteka aplikacija - Masena Spektrometrija

U ovoj online bibilioteci možete naći najnovije LECO aplikacije.

Koristite funkciju pretrage za pregled dostupnih aplikacija po ključnim rečima.

Ukoliko tražite određenu aplikaciju, a ne uspete da je nađete u ovoj biblioteci, molimo Vas da nas kontaktirate.

Dole je dato 20 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 260 dokumenata za preuzimanje. Neophodno je da se registrujete na sajtu kako bi Vam bio omogućen pristup ovom sadržaju.

Pronalaženje jedinjenja sa sumporom u brokoliju primenom GC-TOFMS-a

Pegasus® BT je za kratko vreme analize dao informacije o ovim analitima u cilju određivanja upravo onih koji su ključni za razlikovanje dva uzorka brokolija. Alatke za automatsku analizu podataka i filteri za karakterizaciju pikova ChromaTOF softvera primenjeni su kako bi se fokusiralo na jedinjenja koja sadrže sumpor. GC-TOFMS omogućava korisnicima da otkriju više jedinjenja nego što se to postiže standardnom analizom. Ref. 203-821-531 Saznajte više…

Otkrivanje „čudnih i divljih“ ukusa žele bombona primenom HS SPME gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

U ovoj aplikaciji demonstrirane su lakoća upotrebe i mogućnosti LECO Pegasus BT - GC-TOFMS benchtop time-of-flight masenog spektrometra za efikasnu diferencijaciju egzotičnih profila ukusa u žele bombonama kupljenim u prodavnici. Ref. 203-821-529Saznajte više…

EPA Metoda 8270 za analizu poluisparljivih organskih jedinjenja na Pegasus BT sistemu: Benchtop GC-TOFMS

TU ovoj aplikaciji predstavljene su performanse Pegasus BT sistema kod analize prema EPA Metodi 8270, pri čemu je prikazano i kako ovaj instrument ne samo ispunjava, već i nadmašuje zahteve pomenute metode. Njegova osetljivost prevazilazi ono što većina laboratorija trenutno može da postigne za ovu metodu, istovremeno proširujući tipičan linerani dinamički opseg i protočnost uzorala. StayClean jonski izvor dodatno povećava vreme aktivnog rada instrumenta, jer gotovo ne zahteva nikakvo održavanje. Ref. 203-821-530Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Brza skrining analiza barbiturata u ljudskom urinu primenom GC-TOFMS

Podaci pokazuju da je LECO Pegasus BT instrument u stanju da dobro vrši detekciju i daleko ispod minimalnog nivoa razlučivanja zacrtanog od strane obavezujućih smernica. Prikazana je odlična linearnost kalibracije za barbiturate u ekstraktima urina. Svaka analiza izvršena je za manje od devet minuta. Ref. 203-821-528Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Metabolomičko profilisanje ekstrakata kukuruza i pirinča primenom Benchtop GC-TOFMS

Sveobuhvatni metabolomički podaci dobijeni su za nešto više od samo 10 minuta. Metaboliti su pouzdano identifikovani putem automatizovane sveobuhvatne obrade podataka ChromaTOF softverom, koja uključuje pronalaženje pikova, pretrage spektara po sličnostima u odnosu na velike baze podataka i maksimalno iskorišćenje dobijenih vrednosti za retencione indekse. Ref. 203-821-526Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Analiza masti u prehrambenim proizvodima primenom GC-TOFMS

Iako je FID standardni detektor za ove analize, predstavljamo i neke slučajeve gde MS detekcija, naročito TOFMS sa mogućnostima za pravu dekonvoluciju, pruža ključne prednosti za uočavanje nedostataka kod standardne analize masti. Pegasus BT je veoma pogodan za aplikacije koje uključuju rutinski skrining, kao što je analiza masti u prehrambenim proizvodima. Ref. 203-821-525Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Brza analiza ostataka pesticida u hrani primenom Benchtop GC-TOFMS

Kombinacija odlične linearnosti preko dinamičkog opsega većeg od 4 reda veličine i detekcioni limiti ispod ppb-a (LOD je bila ≤ 0.1 ppb za 74% pesticida) pokazuje da je Pegasus BT moćna alatka za kvantitativnu analizu ostataka pesticida. Ref. 203-821-524Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Karakterizacija voćnih čajeva

Pegasus BT daje potpuni profil arome za svaki uzorak iz jednog ciklusa analize. Mogućnost određivanja individualnih analita pruža mogućnost za upoređivanjem uzoraka i pronalaženjem razlika među njima. Ref. 203-821-523Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Borba protiv razblaživanja goriva : Detekcija Accutrace S10 u uzorcima komercijalnog dizela

LECO Pegasus BT GC-TOFMS sa lakoćom ispunjava ovaj zahtev. Spajkovani uzorci dizela analizirani su za manje od 15 minuta, bez primene dodatnih metoda razdvajanja i pripreme uzoraka, omogućavajući kvantifikaciju u koncentracionom opsegu od 2500 ppb do 10 ppb. Ref. 203-821-522Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Brzi skrining kontaktnih alergena u parfemima primenom GC-TOFMS

Brza GC-TOFMS metoda razvijena je u cilju razdvajanja i detekcije seta od 24 propisana i ciljana kontaktna alergena u roku od približno 5 minuta. U prilog analizi ciljanih alergena, podaci takođe pružaju odličnu karakterizaciju neciljanih analita koja daju aromu u kompleksnim uzorcima parfema. Ref. 203-821-519Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! ASTM D5769: Rešenje za određivanje visoke koncentracije aromatičnih jedinjenja u motornom benzinu

LECO Pegasus BT GC-TOFMS benchtop time-of-flight maseni spektrometar sa lakoćom ispunjava sve zahteve ove metode, uključujući neophodnu osetljivost, odnos jona i linearnost kalibracije, što ga čini robustnim rešenjem za analizu aromatičnih jedinjenja, bez zasićenja jonskog izvora. Ref. 203-821-518Saznajte više…

Kvantifikacija kontaktnih alergena u proizvodima za ličnu higijenu primenom GC i TOFMS u celom masenom opsegu

Pegasus HT i alatke ChromaTOF softvera za dekonvoluciju i kalibraciju prikazuju potencijal ove tehnologije za ispitivanje kontaktnih alergena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za ličnu higijenu. Konkretno, osetljivost HT sistema u celom masenom opsegu, njegova brzina, kao i nenadmašna dekonvolucija, omogućavaju da se vide pikovi koji mogu biti sakriveni kod standardne analize. Ref. 203-821-515Saznajte više…

Detekcija mirisa plute u vinu primenom HS-SPME i GC-TOFMS za kvantifikaciju 2,4,6-trihloroanizola

Kuplovanje HS-SPME pripreme uzoraka sa snagom Pegasus HT sistema i dekonvolucijom i kalibracijom koju pruža ChromaTOF softver, omogućava detekciju veoma niske koncentracije 2,4,6-trihloroanizola (na nivou ppt-a) u realnom matriksu vina. Ova komponenta odgovorna je za neprijatan miris plute i kada je prisutna u niskim koncentracijama. Ref. 203-821-516Saznajte više…

Diferencijacija svežih i oksidisanih uzoraka vina primenom HS-SPME, GC-TOFMS i GC×GC-TOFMS

Pegasus HT i Pegasus 4D sistemi primenjeni su za diferencijaciju dva uzorka vina – svežeg i oksidisanog (zbog prisustva kiseonika u boci). Zahvaljujući povećanom kapacitetu pikova i osetljivosti koju pruža kuplovanje sekundarne kolone u GCxGC sistemu, omogućeno je da se odrede komponente koji se formiraju tokom procesa oksidacije. Dodatno, LECO alatka za dekonvolucija omogućila je ispravnu identifikaciju jedinjenja maskiranih u matriksu. Ref. 203-821-514Saznajte više…

Kvantitativna analiza GHB-a u kosi – primena u forenzici

Potencijal GC-HRT sistema u kombinaciji sa jedinstvenom dekonvolucijom visoke rezolucije (HRD) ChromaTOF-HRT softvera i ciljanim pronalaženjem analita (Target Analyte Finding (TAF)) pokazao se kao prava alatka za određivanje i kvantifikaciju GHB-a u uzorcima kose, ali i za skrining neciljanih jedinjenja koja potiču iz istog uzorka, kao što su kiseline, aminokiseline, dikiseline, masne kiseline, estri, amidi i monoacilgliceridi.Saznajte više…

Primena Pegasus GC-HRT 4D sistema za poboljšanu karakterizaciju metabolita kvasca

LECO's Pegasus GC-HRT 4D i ChromaTOF-HRT softver pokazali su se kao dokazane alatke za profilisanje molekula kvasca. Kombinacija EI i CI-HRT visoke rezolucije i tačne mase doprinose identifikaciji jedinjenja.Saznajte više…

Koliko je sveobuhvatna Vaša analiza? Profilisanje molekula ljudskog organizma primenom HR TOF-MS

LECO Pegasus GC-HRT instrument primenjen je za praćenje promena u ponašanju (npr. kod zloupotrebe droga) i za još sveobuhvatnije profilisanje molekula nakon odgovarajuće pripreme uzorka urina.Saznajte više…

Hemijska analiza polimernih mikroperli u pasti za zube primenom TD- i Py-GC×GC-TOFMS

Ova aplikacija fokusirana je na direktnu analizu paste za zube određenog brenda koja sadrži polietilen, u cilju određivanja aditiva i pomoćnih supstanci primenom konsekutivnih termalnih tehnika kuplovanih sa LECO Pegasus 4D sistemom za sveobuhvatnu dvodimenzionalnu gasnu hromatografiju sa time-of-flight masenom spektrometrijom (GC×GC-TOFMS).Saznajte više…

Neciljana i ciljana analiza aroma u uzorcima brendiranih parfema i njihovih imitacija primenom GC×GC-HRT

TOF maseni spektrometar visoke rezolucije (HR-TOFMS) daje tačne mase i određuje formule čime se daleko pouzdanije identifikuju nepoznata jedinjenja. Ref: 203-821-500Saznajte više…

Poboljšana identifikacija analita karakterističnih za određene brendove parfema primenom GC×GC i HR-TOFMS

TOFMS visoke rezolucije obogaćuje analizu dodatnim slojem informacija koje proizilaze iz podataka o tačnim masama na osnovu kojih se određuju konačne formule jedinjenja i pouzdano identifikuju analiti.Saznajte više…
Povratak