Pegasus BT Benchtop GC Time-of-Flight maseni spektrometar

GCTOFMS
PEGASUS_BT_main

StayClean™ jonski izvor

EI izvor otvorenog tipa = Robustan i pouzdan

Kvantitativni dinamički opseg

5 redova veličine

Opis

Poslednja inovacija na GC-MS tržištu—LECO Pegasus® BT – pametna je investicija za sve laboratorije koje imaju nameru da vrše kvalitativnu ili kvantitativnu analizu poznatih i nepoznatih jedinjenja.

Benchtop Pegasus BT kombinuje novi hardver u obliku kompaktnog time-of-flight masenog spektrometra sa našim moćnim ChromaTOF softverom, pružajući visoke performanse, veliku osetljivost i potpune i pouzdane podatke. Softverski paket izgrađen na jedinstvenoj platformi skladno radi uz Pegasus BT sistem, vršeći efikasnu obradu podataka, čime se isključuje bilo kakvo nagađanje kada je reč o identifikaciji i kvantifikaciji analita i prikazivanju rezultata.

Idealan za rutinsku analizu (monitoring životne sredine, određivanje ostataka pesticida, analiza metabolita, hrane/ukusa/mirisa i još mnogo drugih aplikacija), Pegasus BT GC-TOFMS pojednostavljuje kvantifikaciju uz istovremenu identifikaciju većeg broja komponenti sa povećanom osetljivošću.

Instrument pruža veću protočnost uzoraka, bolje hemijske informacije i veoma niske troškove održavanja, dajući korisnicima poboljšanu produktivnost i efikasnost rada laboratorije u odnosu na konvencionalne kvadrupolne GC-MS sisteme..

Prednosti :

Kontinualni spektri visokog kvaliteta za ceo maseni opseg
Mogućnost time of flight spektrometra da prikuplja spektre celog masenog opsega, a da se ne smanjuje ni brzina ni osetljivost, čini ovaj GC-TOFMS sistem odličnim izborom za kvalitativnu i kvantitativnu analizu. Uz to, celokupan istorijski zapis masenih spektara čuva se za svaki analizirani uzorak, čime se omogućava naknadna obrada podataka.


NonTarget Deconvolution™ (NTD™)
LECO algoritmi automatizovane spektralne dekonvolucije obezbeđuju da koeluirani pikovi i interferencije matriksa ne ometaju vaše analize.

Povećana osetljivost
Limit detekcije Pegasus BT sistema na nivou fg i kvantitativni dinamički opseg od 5 redova veličine omogućavaju identifikaciju analita i njihovu kvantifikaciju pri svakoj analizi, svaki put. Nema potrebe za SIM ili MS/MS modovima kako bi se postigla neophodna osetljivost.

StayClean™ jonski izvor
EI izvor otvorenog tipa virtuelno eliminiše zastoj rada na instrumentu koji se javlja usled čišćenja izvora. Pruža poudanost i izdržljivost koje su se dokazale tokom vremena.

Pametni dizajn
Kompaktni hardver u obliku benchtop sistema praktičnog dizajna ne zauzima puno prostora u laboratoriji.

Automatizacija
Podržava LECO L-PAL3 Liquid/HS/SPME Automatic Tool Exchange Autosampler (sa automatskom izmenom alatki), kao i druge automatske injektore

ChromaTOF brend softver
Verzija 5.0 čuvenog LECO ChromaTOF sistema za obradu podataka masenog spektrometra uključuje potpuno integrisanu kontrolu nad instrumentom, prikupljanjem i obradom podataka i izveštavanjem o rezultatima analize, koristeći jedinstvenu softversku platformu koja radi pod 64-bitnim Windows 7 ili Windows 10 operativnim sistemom.

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Otkrivanje „čudnih i divljih“ ukusa žele bombona primenom HS SPME gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

U ovoj aplikaciji demonstrirane su lakoća upotrebe i mogućnosti LECO Pegasus BT - GC-TOFMS benchtop time-of-flight masenog spektrometra za efikasnu diferencijaciju egzotičnih profila ukusa u žele bombonama kupljenim u prodavnici. Ref. 203-821-529Saznajte više…

EPA Metoda 8270 za analizu poluisparljivih organskih jedinjenja na Pegasus BT sistemu: Benchtop GC-TOFMS

TU ovoj aplikaciji predstavljene su performanse Pegasus BT sistema kod analize prema EPA Metodi 8270, pri čemu je prikazano i kako ovaj instrument ne samo ispunjava, već i nadmašuje zahteve pomenute metode. Njegova osetljivost prevazilazi ono što većina laboratorija trenutno može da postigne za ovu metodu, istovremeno proširujući tipičan linerani dinamički opseg i protočnost uzorala. StayClean jonski izvor dodatno povećava vreme aktivnog rada instrumenta, jer gotovo ne zahteva nikakvo održavanje. Ref. 203-821-530Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Brza skrining analiza barbiturata u ljudskom urinu primenom GC-TOFMS

Podaci pokazuju da je LECO Pegasus BT instrument u stanju da dobro vrši detekciju i daleko ispod minimalnog nivoa razlučivanja zacrtanog od strane obavezujućih smernica. Prikazana je odlična linearnost kalibracije za barbiturate u ekstraktima urina. Svaka analiza izvršena je za manje od devet minuta. Ref. 203-821-528Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Metabolomičko profilisanje ekstrakata kukuruza i pirinča primenom Benchtop GC-TOFMS

Sveobuhvatni metabolomički podaci dobijeni su za nešto više od samo 10 minuta. Metaboliti su pouzdano identifikovani putem automatizovane sveobuhvatne obrade podataka ChromaTOF softverom, koja uključuje pronalaženje pikova, pretrage spektara po sličnostima u odnosu na velike baze podataka i maksimalno iskorišćenje dobijenih vrednosti za retencione indekse. Ref. 203-821-526Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Analiza masti u prehrambenim proizvodima primenom GC-TOFMS

Iako je FID standardni detektor za ove analize, predstavljamo i neke slučajeve gde MS detekcija, naročito TOFMS sa mogućnostima za pravu dekonvoluciju, pruža ključne prednosti za uočavanje nedostataka kod standardne analize masti. Pegasus BT je veoma pogodan za aplikacije koje uključuju rutinski skrining, kao što je analiza masti u prehrambenim proizvodima. Ref. 203-821-525Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Brza analiza ostataka pesticida u hrani primenom Benchtop GC-TOFMS

Kombinacija odlične linearnosti preko dinamičkog opsega većeg od 4 reda veličine i detekcioni limiti ispod ppb-a (LOD je bila ≤ 0.1 ppb za 74% pesticida) pokazuje da je Pegasus BT moćna alatka za kvantitativnu analizu ostataka pesticida. Ref. 203-821-524Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Karakterizacija voćnih čajeva

Pegasus BT daje potpuni profil arome za svaki uzorak iz jednog ciklusa analize. Mogućnost određivanja individualnih analita pruža mogućnost za upoređivanjem uzoraka i pronalaženjem razlika među njima. Ref. 203-821-523Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Borba protiv razblaživanja goriva : Detekcija Accutrace S10 u uzorcima komercijalnog dizela

LECO Pegasus BT GC-TOFMS sa lakoćom ispunjava ovaj zahtev. Spajkovani uzorci dizela analizirani su za manje od 15 minuta, bez primene dodatnih metoda razdvajanja i pripreme uzoraka, omogućavajući kvantifikaciju u koncentracionom opsegu od 2500 ppb do 10 ppb. Ref. 203-821-522Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Brzi skrining kontaktnih alergena u parfemima primenom GC-TOFMS

Brza GC-TOFMS metoda razvijena je u cilju razdvajanja i detekcije seta od 24 propisana i ciljana kontaktna alergena u roku od približno 5 minuta. U prilog analizi ciljanih alergena, podaci takođe pružaju odličnu karakterizaciju neciljanih analita koja daju aromu u kompleksnim uzorcima parfema. Ref. 203-821-519Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! ASTM D5769: Rešenje za određivanje visoke koncentracije aromatičnih jedinjenja u motornom benzinu

LECO Pegasus BT GC-TOFMS benchtop time-of-flight maseni spektrometar sa lakoćom ispunjava sve zahteve ove metode, uključujući neophodnu osetljivost, odnos jona i linearnost kalibracije, što ga čini robustnim rešenjem za analizu aromatičnih jedinjenja, bez zasićenja jonskog izvora. Ref. 203-821-518Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Kvantifikacija 2,4,6-trihloroanizola za detekciju mirisa plute u vinu

Pegasus BT daje podatke iz celog m/z opsega i pruža osetljivost koja ga čini idealnim kako za skrining ciljanih analita, tako i za pronalaženje nepoznatih jedinjenja. Generišu se informacije o masama bolje od nominalnih, čime se omogućava dalja distinkcija ciljanih analita od interferencija matriksa i kod veoma niskih koncentracija. Ref. 203-821-517Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

LECO L-PAL3 automatizovani injektor uzoraka
Povećajte protočnost uz LECO autosempler koji je dostupan u različitim konfiguracijama : Liquid/HS/SPME/Automatic Tool Exchange (ATX – automatska izmena alatki)

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Pegasus BT
Pegasus BT GC-TOF sistem sa ChromaTOF softverom

Dokumentacija

Povratak