Pegasus HT-C Visoko-protočni gasni hromatograf sa Time-of-Flight masenim spektrometrom

GCTOFMS
main-Pegasus_HT-C

Automatsko pronalaženje pikova

Svi analiti se automatski pronalaze i pripisuje im se marker pika koji uključuje njihove masene spektre.

Prava dekonvolucija signala (True Signal Deconvolution)

Maseni spektar za svaki analit automatski se ekstrahuje od interferencija iz pozadine sistema, matriksa i koeluirajućih analita primenom prave dekonvolucije signala. 

Opis

Pegasus® HT Time of Flight (TOF) maseni spektrometar (MS) odlikuje se zapanjujuće dobrom pouzdanošću i proverenom robustnošću, što mogu da potvrde analitičari širom Evrope. LECO TOFMS tehnologije daju spektre za ceo maseni opseg pri izuzetno velikim brzinama prikupljanja podataka i u širokom dinamičkom opsegu (od 4 do 6 redova veličine), što rezultuje superiornim generisanjem sirovih podataka. Pegasus HT poseduje jedinstveno dizajnirani otvoreni jonski izvor koji minimalizuje održavanje, čime se povećavaju protočnost uzoraka i produktivnost laboratorije. Instrumentom upravlja ChromaTOF®, svetski priznata jedinstvena softverska platforma, koja pruža sve prednosti algoritama za automatsko pronalaženje pikova i pravu dekonvoluciju signala (TSD®). Ovaj elitni analitički instrument ima potpuno automatsko prikupljanje i obradu podataka, zahvaljujući čemu analitičar štedi vreme i dobija osetljive i kontinualne masene spektre – to su prednosti moćne TOFMS tehnologije.

Prednosti LECO Pegasus HT :

Znatno povećana protočnost uzoraka; idealno za proučavanje metabolita

Značajno skraćeno vreme potrebno operateru za analizu podataka, kao i vreme rada instrumenta

Mogućnost održavanja potpune osetljivosti za ceo maseni opseg i sposobnost prikupljanja spektara brzinom do 500 spektara/sekund

Doprinosi efektivnoj dekonvoluciji čime se dobijaju bogatiji podaci sa više informacija

U velikoj meri eliminiše rizik od gubitka važnih informacija prilikom analize proizvoda kućne hemije i proizvoda za ličnu higijenu koji sadrže visok nivo interferencija, kao što je npr. losion za telo

Brzo prikupljanje i potpuno automatska obrada podataka

Fleksibilne strategije za ciljane analize i skrininge iz jednog injektovanja uzorka

Nije potrebno izvoziti podatke u eksterni softver radi dekonvolucije

Nije potrebno izvoziti podatke u eksterni softver radi kvantifikacije

Kvantifikacija analita na osnovu dekonvoluiranih masenih spektara

Algoritmi za automatsko pronalaženje pikova (Automated Peak Find) i pravu dekonvoluciju signala (True Signal Deconvolution®)

Ekskluzivna ChromaTOF jedinstvena softverska platforma – sveobuhvatno rešenje

Jonski izvor koji se lako održava

Dokazana pouzdanost i robustnost u međulaboratorijskim ispitivanjima

Performanse potvrđene od strane analitičara širom sveta

Rad

Pegasus HT takođe pruža sofisticirane algoritme za miniranje podataka koji automatski detektuju i ekstrahuju analite koji prethodno nisu bili pronađeni i koji su bili zakopani ispod matriksa ili drugih interferirajućih analita. ChromaTOF softverski paket proširuje ove jedinstvene mogućnosti za obradu podataka i na LC-TOFMS analize, što ga čini zajedničkim interfejsom sa funkcionalošću obrade podataka za celu liniju LECO proizvoda kad je reč o tehnikama razdvajanja—kombinujući snagu naših GC-TOFMS i LC-TOFMS preko jedinstvene platforme jednostave za upotrebu.

ChromaTOF® softver eliminiše nagađanja kod identifikacije komponenti pružajući potpuno automatsku obradu podataka i potpuno integrisanu kontrolu sistema preko jednog računara i jednog softverskog paketa.

Sveobuhvatna kvalitativna karakterizacija uzoraka, kao i kvantitativna analiza analita u specifičnim smešama može se lako postići primenom metoda za obradu podataka.

Dostupni su izveštaji kreirani po želji korisnika, kao i izvoženje elektronskih podataka putem automatskog prenosa na kraju analize.

Karakteristike i prednosti : 

Karakteristike Prednosti
Kontinulano prikupljanje podataka preko celog masenog spektra brzinom do 500 spektara/sekund (500 Hz) Mogućnost definisanja najužih GC pikovaSpektralni podaci dostupni za ceo maseni opseg za pravu dekonvoluciju signala

Tačna identifikacija nepoznatih i ciljanih jedinjenja u kompleksnim uzorcima

Mogućnost pregleda arhiviranih podataka radi pronalaženja novih jedinjenja izvan obima inicijalne analize

Osetljivost preko celog opsega masenog spektra 2 pg heksahlorobenzena injektovano na kolonu daje odnos signal/šum 10 za masu 284Tokom jedne analize postiže ono za šta drugi maseni spektrometri zahtevaju izvršavanje više analiza
Linearni dinamički opseg od 4 ili više redova veličine Analiza i kvantifikacija realnih uzoraka sa različitim koncentracijama u matriksu
Robustni jonski izvor koji se nikada ne čisti Nema gubljenja vremena u laboratoriji zbog čišćenja jonskog izvoraDokazana pouzdanost

Veća produktivnost

ChromaTOF softver Automatsko pronalaženje pikova i prava dekonvolucija za brzu i laku analizu podataka i jasne pretrage bibliotekeGenerisanje izveštaja prema željama korisnika

Dostupni su paketi za izveštaje o aplikacijama vezanim za zaštitu životne sredine

Funkcija za poređenje pruža brzu i jednostavnu analizu uzoraka, povećanu efikasnost i kontrolu kvaliteta

Integrisana kontrola preko ChromaTOF softvera Potpuna automatizacija za postizanje maksimalne produktivnosti. Potpuna kontrola Agilent 6890 i 7890 GC-a. Dostupne su višenamenske dodatne opcije za pripremu uzoraka, uključujući LEAP i Gerstel, kao i različiti Agilent detektori (FID, ECD). Startovanje na daljinu, zatvaranje kontakta za druge instrumente

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Kvantifikacija kontaktnih alergena u proizvodima za ličnu higijenu primenom GC i TOFMS u celom masenom opsegu

Pegasus HT i alatke ChromaTOF softvera za dekonvoluciju i kalibraciju prikazuju potencijal ove tehnologije za ispitivanje kontaktnih alergena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za ličnu higijenu. Konkretno, osetljivost HT sistema u celom masenom opsegu, njegova brzina, kao i nenadmašna dekonvolucija, omogućavaju da se vide pikovi koji mogu biti sakriveni kod standardne analize. Ref. 203-821-515Saznajte više…

Detekcija mirisa plute u vinu primenom HS-SPME i GC-TOFMS za kvantifikaciju 2,4,6-trihloroanizola

Kuplovanje HS-SPME pripreme uzoraka sa snagom Pegasus HT sistema i dekonvolucijom i kalibracijom koju pruža ChromaTOF softver, omogućava detekciju veoma niske koncentracije 2,4,6-trihloroanizola (na nivou ppt-a) u realnom matriksu vina. Ova komponenta odgovorna je za neprijatan miris plute i kada je prisutna u niskim koncentracijama. Ref. 203-821-516Saznajte više…

Diferencijacija svežih i oksidisanih uzoraka vina primenom HS-SPME, GC-TOFMS i GC×GC-TOFMS

Pegasus HT i Pegasus 4D sistemi primenjeni su za diferencijaciju dva uzorka vina – svežeg i oksidisanog (zbog prisustva kiseonika u boci). Zahvaljujući povećanom kapacitetu pikova i osetljivosti koju pruža kuplovanje sekundarne kolone u GCxGC sistemu, omogućeno je da se odrede komponente koji se formiraju tokom procesa oksidacije. Dodatno, LECO alatka za dekonvolucija omogućila je ispravnu identifikaciju jedinjenja maskiranih u matriksu. Ref. 203-821-514Saznajte više…

Diferencijalna analiza parfema primenom GC-TOFMS

Pegasus HT GC-TOFMS sistem pruža sveobuhvatni neciljani pregled uzoraka dajući osetljivost i brzinu preko celog opsega masa.Saznajte više…

Direct ExposureProbe (DEP) na Pegasus HT-u

Ova aplikacija je izvod iz nekoliko različitih aplikacija koje pokrivaju DEP/time-of-flight masenu spektrometriju uz primenu direktne elektronske jonizacije (DEI).Saznajte više…

Aroma piva: Detekcija različitosti analita primenom GC-TOFMS i „Reference“ alatke ChromaTOF® softvera

Pouzdano odredite šta se nalazi u uzorku, bez da vas ograničava ono što vam je već poznato ili očekivano. Ref: 203-821-479Saznajte više…

Neciljano profilisanje arome primenom GC-TOFMS radi upoređivanja uzoraka piva

GC-TOFMS spaja čulna zapažanja sa hemijskim osobinama jedinjenja u cilju razvoja proizvoda. Ref: 203-821-480Saznajte više…

Dekonovolucija, hrana i ukus, profil arome, hmelj

Profil arome hmelja, Humulus Iupulus, u funkciji vremena ključanja, primenom GC-TOFMS i GCxGC-TOFMS Saznajte više…

Skrining PCBa i dioksina

Brzo određivanje hlorovanih prioritetnih polutanata primenom injektovanja velikih zapreminaSaznajte više…

Kvantifikacija pesticida u vodi

Brzo kvantitativno određivanje organofosfornih pesticida u uzorcima vode Saznajte više…

Kvantifikacija pesticida u hrani

Određivanje pesticida u kompleksnom matriksu hrane primenom GC-TOFMS Saznajte više…

Nadraživači kože u mirisima

Brzo određivanje i kvantifikacija nadraživača kože u mirisima primenom GC-TOFMS Saznajte više…

Ugljovodonična jedinjenja u nafti

Određivanje ugljovodoničnih jedinjenja u nafti Saznajte više…

Ekstrakti kontaminiranog zemljišta

Primena EPA Metode 8270 i Pegasus GC-TOFMS za karakterizaciju poluisparljivih analita u ekstraktima kontaminiranog zemljišta Saznajte više…

Kiseli pesticidi u vodi

Brzo merenje kiselih pesticida u vodi Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Pegasus HT TOFMS

Pegasus® HT TOFMS sistem sa ChromaTOF® softverom

Dokumentacija

Povratak