Pegasus GC-HRT+ 4D Time-of-Flight maseni spektrometar visoke rezolucije

GCXGCHRTTOFMS
PEGASUS GC-HRT+ 4D

ChromaTOF brend softver

Folded Flight Path tehnologija

Folded Flight Path Technology

R=50,000 ; Mass accuracy < 1ppm

Opis

Najskorija LECO inovacija u sektoru gasne hromatografije, Pegasus GC-HRT+ 4D, korisnicima pruža mogućnost za ispitivanje kompleksnih uzoraka i identifikaciju nepoznatih analita bez presedana. Uz kombinaciju GCxGC-a i TOFMS-a sa najboljim performansama na tržištu i Dekonvolucije visoke rezolucije (High Resolution Deconvolution® (HRD®)), korisnici mogu da pronađu više analita nego ikada do sad i da vrše identifikaciju komponenti sa beskrajnim poverenjem.

Ova napredna tehnologija uparena je sa LECO ChromaTOF® brend softverom koji je skrojen tako da izvuče maksimum iz Vaših podataka visoke rezolucije kada se kombinuje sa NIST i bibliotekom tačnih masa. Mogućnosti kao što su generisanje pseudo-molekularnih jona putem hemijske jonizacije, podudaranje retencionih vremena, izotopski obrasci i tačnost masa dekonvoluiranih fragmenata, sve doprinose pouzdanoj identifikaciji.

Sa tačnošću masa od 1 ppm i potencijalom kapaciteta pikova bar dva puta većim nego što ima bilo koji maseni spektrometar trenutno dostupan na tržištu, Pegasus GC-HRT+ 4D je pravo rešenje za dobijanje bitke protiv koeluranja i za analizu čak i najkompleksnijih uzoraka.
Prednosti LECO Pegasus GC-HRT+ 4D:

  • Tehnologija kodiranog frekventnog guranja jona (Encoded Frequent Pushing™ (EFP™) proširuje analitičke mogućnosti LECO GC-HRT+ i GCxGC-HRT+ instrumenata, čime se doprinosi značajnom povećanju osetljivosti, proširivanju dinamičkog opsega i ostalim poboljšanjima. Pročitajte više o EFP tehnologiji preuzimanjem dokumenta Technical Tip – Encoded Frequent Pushing iz odeljka Dokumentacija
  • Dekonvolucija visoke rezolucije (High Resolution Deconvolution® (HRD®)) vrši dekonvoluciju i identifikaciju važnih analita u kompleksnim matriksima.
  • LECO FFP tehnologija ne pruža samo visoku rezoluciju i osetljivost, već i TOF fokusiranje višeg reda čime se sprečava standardna TOF disperzija i omogućavaju se uslovi za širi inicijalni zrak jona.
  • Pomoću alatki za spektralnu analizu (Spectral Analysis Tools (SAT)) sprežu se moć tačnosti masa i masena spektrometrija visoke rezolucije. Ovaj inovativni komplet alatki, uparen sa ChromaTOF® softverom, dizajniran je da pojednostavi identifikaciju i relativnu kvantifikaciju heteroatomskih vrsta u GC ili GCxGC skupovima podataka. Saznajte više o SAT opciji iz brošure u odeljku Dokumentacija.
  • KADAS®, naš patentirani sistem prikupljanja podataka koji se zasniva na statistici jona, dramatično smanjuje šum, obezbeđuje tačnost mase i smanjuje veličinu fajlova.
  • Dekonvolucija visoke rezolucije (High Resolution Deconvolution® (HRD®)) vrši dekonvoluciju i identifikaciju važnih analita u kompleksnim matriksima.
  • ChromaTOF brend softver dizajniran je specifično za HRT+ instrumente i GCxGC podršku, doprinosi naprednim kvalitativnim i kvantitativnim mogućnostima sveobuhvatnog sistema podataka koji se prilagođava zahtevima korisnika.

Rad

IZVOR HEMIJSKE JONIZACIJE

Moguće je uštedeti vreme i trud koji se ulažu u laboratoriji jednostavnijom identifikacijom nepoznatih analita sa većom pouzdanošću podudaranja sa bibliotekom. Izvor hemijske jonizacije (HR-CI) kod Pegasus GC-HRT+ 4D sistema omogućava korisnicima da dramatično promene informacije dobijene na GC/MS-u visoke rezolucije sa do sada neviđenom tačnošću masa i rezolucijom pseudo-molekularnih jona. Pegasus GC-HRT+ 4D dostupan je sa oba izvora (izvor elektronske jonizacije (EI) i izvor hemijske jonizacije (CI)), čime se omogućava upoređenje sa klasičnim spektrima iz biblioteke (EI) i očuvanje molekularnog jona (CI). Zajednički, HR-CI izvor i Pegasus GC-HRT+ 4D sistem pružaju kompletni paket za analizu visoke protočnosti, sa visokim sadržajem informacija, uz rezoluciju do 50,000 FWHM, tačnost masa manju od 1 ppm i brzinu prikupljanja podataka do 200 spektara u sekundi. Na sve sa primenjuju i merenja zastupljnosti izotopa, koja su visokog integriteta, radi olakšanog rada sa veoma bogatim sadržajem informacija i pouzdane identifikacije analita.

 

Kliknite ovde za više informacija:

CI ConfirmIdentify your Unknown

DVODIMENZIONALNA GASNA HROMATOGRAFIJA

Dvostepeni modulator sa četiri mlaznice i sekundarna peć postavljeni su u primarnu GC peć. Kontrola autosemplera, GC-a, LECO GCxGC termalnog modulatora i Pegasus TOFMS sistema potpuno je integrisana i vrši se preko jedinstvenog računara primenom LECO ChromaTOF brend softvera.

 

LECO BIBLIOTEKA TAČNIH MASA

Želite da imate beskrajno poverenje u pogodak iz biblioteke? LECO biblioteka tačnih masa (Accurate Mass Library - AML) omogućava upoređivanje tačnih masa dobijenih za novi uzorak sa tačnim masama iz baze podataka i pokazuje koliko su međusobno slični.

 

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Gasna hromatografija

Gasna hromatografija koristi 7890 GC sistem. Dostupni su i raznovrsni inleti i injektori.

LECO L-PAL3 automatizovani injektor uzoraka

LECO's L-Pal3 Automated Sample Injector

Povećajte protočnost svoje laboratorije sa našim L-PAL3 sistemom

Priprema uzoraka i automatizacija

Rešenja za pripremu uzoraka i automatizaciju za GC i GC/MS dizajnirana su da optimizuju performanse, povećaju produktivnost i prošire mogućnosti za rad. Uključuju tečna/headspace/SPME injektovanja, termalnu desorpciju i automatizovanu izmenu lajnera (ALEX).

Generatori azota

Generatori azota koji rade na ambijentalnom vazduhu ili preko ugrađenog kompresora.

Dokumentacija

Povratak