836 Series Oxygen/Nitrogen/Hydrogen by Inert Gas Fusion

OxygenNitrogenHydrogen
ONH836-new-v2

Cornerstone Mobile

Option provides access to data, plots, and instrument status from your smart phone, tablet, or desktop computer

Kompletna dijagnostika

Automatizovana dijagnostika pomaže u detektovanju problema, čime se smanjuje vreme zastoja instrumenta

Autočistač

Dostupan je autočistač čijom se upotrebom manuelno čišćenje između analiza svodi na minimum

Automatizovani punjač uzoraka

Opcioni punjač uzoraka sa 20-pozicija omogućava rad bez nadzora operatera

Opis

ONH836 elementalni analizator dizajniran je za merenje sadržaja kiseonika, azota i vodonika u širokom opsegu koncentracija u neorganskim materijalima, fero-legurama, legurama obojenih metala i vatrostalnim materijalima, primenom topljenja u struji inertnog gasa.

Instrument se odlikuje softverskim interfejsom koji se zasniva na MS Windows®-u i koji je spcifično dizajniran za rad preko ekrana na dodir. Povratne informacije kupaca i dugotrajno istraživanje dovele su do razvoja ovog softvera koji se lako koristi i koji omogućava potpuni pristup kontroli instrumenta, podešavanja analize, dijagnostiku, kreiranje izveštaja i još mnogo toga—bez zauzimanja dodatnog prostora na radnim elementima.

 

Prednosti:

Dugoročna stabilnost rezultata

 • Opseg merenja od sub-ppm do %
 • Karakterizacija gasa u proširenom opsegu
 • Određivanje kiseonika sa CO2 i CO detektorom
 • Inovativni dizajn elektrode povećava efikasnost prenosa toplote
 • Termostatički detektor sa ugrađenim kolom za kompenzaciju drifta

Visoka protočnost

 • Vreme analize je 100 sekundi
 • Opcioni autočistač potrebu za čišćenjem između analiza svodi na minimum
 • Opcioni punjač uzoraka sa 20 pozicija omogućava automatizaciju sistema
 • Bez zaglavljivanja uzoraka pri ispuštanju u peć
 • Visokoefikasno hlađenje

Praktičan rad

 • Ergonomski i intuitivni softver
 • Ugrađeni usisivač održava radnu površinu čistom
 • Automatizovana dijagnostika i segmentisana provera curenja
 • Ugrađeni sistem za doziranje gasa za lakšu kalibraciju

Raznovrsne metode ispitivanja

 • Kontrola peći preko napona, struje ili temperature
 • Argon ili helijum kao gas-nosač
 • Fleksibilno izvoženje podataka
 • Kreiranje izveštaja po želji korisnika

Rad

Uzorci spušteni u vrući lončić tope se i oslobađaju kiseonik, azot i vodonik u različitim oblicima. Kiseonične vrste reaguju sa vrućim grafitom i formiraju ugljen-monoksid (CO) i ugljen-dioksid (CO2), azotne formiraju elementalni azot (N2), a vodonične se oslobađaju kao vodonik gas (H2). Gasovi se izvode iz lončića protokom inertnog gasa (helijum ili argon), a zatim protiču kroz zagrejani reagens, pri čemu se CO oksiduje u CO2, a H2 u H2O.

Vodonik se meri kao H2O nedisperzivnom infracrvenom (NDIR) ćelijom.

Za određivanje kiseonika instrument meri njegov udeo u obliku CO i dva puta u obliku CO2, pre i posle konverzije. Rezultat toga je veoma tačno određivanje O2u celom opsegu.

Nakon iščišćavanja H2O i CO2 iz toka, DFC kompenzuje ovaj gubitak gasom-nosačem i azot se meri kao N2 primenom detektora termičke provodljivosti (TCD).

Karakteristike i prednosti:

 • Prostor za uvođenje uzoraka je integralni deo sistema, zahvaljujući čemu je njihova kontaminacija atmosferskim gasovima smanjena, a rutinsko održavanje mehanizma za ispuštanje uzoraka je olakšano
 • Novi sklop za brzu promenu disk filtera
 • Usisivač za čišćenje radne površine, može se demontirati sa instrumenta
 • Kalibracija instrumenta (u jednoj ili u više tačaka) primenom referentnih standarda ili ugrađene doze gasa
 • U sistemu za doziranje gasa pritisak je kompenzovan i vrši se kontrola temperature
 • Inovativni sistem cevčica za protok koristi minimalni broj spojeva, čime se smanjuje rizik od njihovog prekidanja tj. od curenja

 

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

TC600/TCH600 Oxygen and Nitrogen Determination in Ferroalloys

Oxygen and Nitrogen Determination is shown with an electrode furnace in ferroalloysSaznajte više…

Određivanje kiseonika i vodonika u titan-hidridu

Titan-hidrid se koristi umesto titanskog praha, jer se time smanjuje cena procesa proizvodnje, a mehanička svojstva dobijenih proizvoda mogu se porediti sa proizvodima dobijenim od čistog titana. Ref: 203-821-475Saznajte više…

Oxygen Determination in Aluminum

Oxygen Determination in Aluminium by LECO ONH836. Ref: 203-821-459Saznajte više…

Titanium Hydride

Oxygen and Hydrogen Determination in Titanium Hydride by LECO ONH836. Ref: 203-821-458Saznajte više…

Copper and Copper Alloys

Oxygen and Hydrogen in Copper and Copper Alloys. Ref: 203-821-455Saznajte više…

Refractory metals, Titanium Alloys

Hydrogen in Reactive and Refractory Metals. Ref: 203-821-456Saznajte više…

Refractory metals

Oxygen, Nitrogen, and Hydrogen in Refractory MetalsSaznajte više…

Nickel-Base, Cobalt-Base Alloys

Oxygen, Nitrogen, and Hydrogen in Iron, Steel, Nickel-Base, and Cobalt-Base AlloysSaznajte više…

Nitrides

Oxygen/Nitrogen Determination in NitridesSaznajte više…

Aluminum and Aluminum Alloys

Oxygen in Aluminum and Aluminum AlloysSaznajte više…

Steel and metals analysis

Ultra Low Nitrogen and Oxygen in Iron, Steel, Nickel-Base, and Cobalt-Base AlloysSaznajte više…

Refractory Metals

Determination of Oxygen and Nitrogen in Reactive/Refractory Metals and Their AlloysSaznajte više…

Calcium Fluoride

Oxygen and Nitrogen Analysis in Calcium FluorideSaznajte više…

Steel and metals analysis

Hydrogen Determination in Steel and IronSaznajte više…

Steel and metals analysis

Simultaneous Oxygen, Nitrogen and Hydrogen Determination in Steel and IronSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Autopunjač sa 20 pozicija

LECO Shuttle20 dizajniran je za automatsko sekvencijalno i nesekvencijalno procesuiranje do 20 unapred odmerenih uzoraka

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

ONH836

Simultana analiza kiseonika/azota/vodonika

ON836

Simultana analiza kiseonika/azota

O836

Analiza kiseonika

H836

Analiza vodonika

N836

Analiza azota

Dokumentacija

Povratak