GDS850A Glow Discharge Atomic Emission Spectrometer

GDS
main-GDS850A

Trag od rasprskavanja (sputter)

Tipičan trag od glow discharge rasprskavanja. Sa glow discharge pobuđivanjem, materijal uzorka ujednačeno se rasprskava sa površine, čime se dobija reprezentativni uzorak za analizu.

Opis

LECO Glow Discharge atomski emisioni spektrometri (GD-AES) predstavljaju jasan izbor za vodećih kompanija u svetu, jer pružaju najtačnije rezultate za elementalnu analizu grupnih uzoraka, kao i za kvantitativno profilisanje po dubini, kod analize prevlaka i površinskih tretmana materijala.

GDS850 može da vrši profilisanje po dubini (QDP) – kontinualno od nanometara do nekoliko stotina mikrometara – čime se omogućava identifikacija potencijalnih problema u materijalima (uključujući prevlake, slojeve i termohemijske tretmane). GDS850A daje rezultate za kompletan hemijski sastav (od ppm do 100%), počev od površine, pa do supstrata, u roku od samo nekoliko minuta. Svi elementi se analiziraju simultano, čime se povećava protočnost uzoraka, a u isto vreme se trošak po analizi svodi na minimum.

GDS850A pruža naprednu tehnologiju koja poboljšava učinkovitost rada u laboratoriji, kako u kontroli kvaliteta, tako i za istraživanje i razvoj elementalne analize u železnim materijalima i obojenim metalima.

Prednosti LECO GDS tehnologije:

  • Instrument predstavlja gotovo rešenje – isporučuje se konfigurisan i kalibrisan u skladu sa matriksima uzoraka korisnika
  • Uzorci se mogu analizirati odmah nakon instalacije

  • Linearne kalibracione krive sa širokim dinamičkim opsegom
  • Niža samoapsorpcija i taloženje materijala
  • Ekscituju se gotovo samo atomske linije
  • Manji broj užih emisionih linija smanjuje interferencije
  • Bez metalurškog nasleđa

  • Niska potrošnja argona smanjuje cenu analize

  • Automatsko čišćenje između analiza

 

Rad

Glow Discharge spektrometrija primenjuje niskopritisni, netermički proces u kome se materijal ujednačeno rasprskava (sputtering proces) sa površine uzorka dejstvom struje jona argona. Kod nekih drugih metoda, delovanjem na površinu uzorka ne dobijaju se uvek reprezentativni uzorci za analizu. Kod GDS tehnologije, rasprskani materijal se atomizuje i ekscituje u niskopritisno pražnjenje plazme, podalje od površine uzorka. Ovaj proces uzorkovanja nije termički, što ga čini odličnom tehnikom za rutinske i teške aplikacije.

 

Ovaj instrument ima spektralni opseg od 120 do 800 nm i na njemu se može konfigurisati do 58 kanala. GDS850 se kalibriše u fabrici, pa se uzorci mogu analizirati odmah nakon instalacije. Samo LECO pruža ovaj nivo prilagođavanja i podrške svojim kupcima.

 

Tipovi uzoraka uključuju grupne uzorke, limove, žice, presovane uzorke i šlifove. Dostupni su držači uzoraka za nestandardne oblike i veličine. Tanki limovi (debiljne 0.02 mm, pa čak i tanji) mogu se uspešno analizirati primenom podloge i pakova za hlađenje.

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of NIST 2135c - Ni/Cr Thin Film Depth Profile StandardSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Cr Marker in Alumina SampleSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of 40 GB Hard Disk on Glass SubstrateSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Commercial Hard Disk on Aluminum Alloy SubstrateSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Thin Oxide Layer on Polished Stainless SteelSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Galvannealed SteelSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Iron Phosphate on SteelSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Aluminized SteelSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Carburized SteelSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Elastomer Bonded Steel SandwichSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Aluminum CladSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

QDP Analysis of Galvanized SteelSaznajte više…

Quantitative Depth Profile

Quantitative Depth Profile (QDP) Analysis of Plated Samples by Glow Discharge SpectrometerSaznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

GDS850A

Glow Discharge atomski emisioni spektrometar

Dokumentacija

Povratak