GCxGC-FID Sveobuhvatna dvodimenzionalna gasna hromatografija sa plameno-jonizacionim detektorom

GCXGC

Opis

Primenom LECO GCxGC tehnologije povećava se efikasnost i produktivnost kod ispitivanja uzoraka koji su previše kompleksni za jednokanalne detektore. Moć razlaganja GCxGC sistema kombinuje se sa naprednim ChromaTOF® softverom koji je idealan za svakodnevnu kontrolu kvaliteta i procesa proizvodnje. LECO GCxGC rešenja pružaju sve alatke neophodne za postizanje izuzetnih rezultata.

 

Sistem se odlikuje neuporedivom moći razdvajanja i za jedan red veličine povećanom detektabilnošću pikova, za grupisanje jedinjenja iz nafte koja sadrže sumpor ili za kvantifikaciju hiralnih jedinjenja u aromama i mirisima. LECO GCxGC rešenja pružaju prednosti sakupljene u jedinstveni softverski paket, lak za upotrebu, što nema nijedan drugi sistem dostupan na tržištu.

 

 

Prednosti LECO GCxGC-FID :

 • Analitičke metode koje su postavljene i razvijene na Pegasus 4D GCxGC-TOFMS sistemu mogu se prebaciti na ekonomičniji GCxGC sistem za rutinsku analizu
 • Povećana moć razdvajanja za analizu kompleksnih uzoraka
 • Softver zasnovan na ChromaTOF®-u, jednostavan za korišćenje, pruža obradu prikupljenih podataka i funkcionalnost kreiranja izveštaja u jedinstvenom paketu
 • Funkcija klasifikacije pojednostavljuje identifikaciju komponenti
 • Značajno povećana detektabilnost pikova uz istovremeno povećanje kapaciteta pikova primenom GCxGC tehnologije dvostepenog termalnog modulatora
 • Povećan odnos signal-šum za jedan red veličine zahvaljujući segmentisanim krio-fokusiranim pikovima
 • Sposobnost razdvajanja pikova od interesa i snižene granice detekcije (LOD) hromatografskog sistema do nivoa koji se ne mogu postići tradicionalnim GC metodama
 • Dostupan je detektor elektronskog zahvata (ECD), kao i hemiluminescentni detektor sumpora (SCD)

Rad

Rezultat LECO-vih pionirskih napora u obradi GCxGC podataka je najsveobuhvatniji softverski paket koji je dostupan na tržištu. Objedinjujući najnaprednije algoritme za miniranje podataka, ChromaTOF kombinuje lakoću upotrebe sa naprednim hromatografskim tehnikama i trodimenzionalnom vizualizacijom hromatograma, što ga čini besprekornim paketom za analizu podataka, kako kod rutinskih analiza, tako i za istraživačke svrhe. Lako karakterizuje čak i najzahtevnije analitičke uzorke, što doprinosi identifikaciji komponenti i produktivnosti u laboratoriji.

 

 

 • Klasifikacije koje definiše korisnik–grupisanje pikova koje se zasniva na njihovoj blizini u hromatografskoj ravni
 • Bubble dijagrami–intenziteti pikova predstavljeni su prečnicima krugova
 • Izveštaji koje kreira korisnik shodno svojim potrebama
 • Ugrađene tabele za napredno miniranje podataka
 • Izvoženje podataka radi analize na sekundarnom softveru
 • Napredni algoritam za automatsko pronalaženje pikova
 • Vizualizacija hromatograma preko konturnih ili površinskih 3D dijagrama

 

LECO GCxGC termalni modulator, dostupan i kao consumable-free model koji ne koristi tečni azot, ključan je za povećanu detektabilnost pikova. LECO patentirani modulator, koji je postavljen između dve kolone, sastoji se od robustnog dvostepenog sistema sa četiri mlaznice koji stvara dve zasebne ohlađene zone za trapovanje. Ovaj jedinstveni dizajn obezbeđuje da se ceo efluent sa prve kolone pravilno fokusira pre nego što se termalno otpusti na drugu kolonu. Sekundarna peć koristi se za optimizaciju razdvajanja u drugoj dimenziji.

 

GCxGC razdvajanje odvija se ponovljenim reinjektovanjem efluenta sa prve kolone na drugu kolonu sa ortogonalnom fazom. Kod LECO GCxGC sistema to se postiže pomoću dvostepenog termalnog modulatora sa četiri mlaznice, koji je postavljen između dve kolone.

 

Unutrašnjost GC peći, gde su prikazane GCxGC komponente i priključci: (A) GC injektor, (B) Primarna GC kolona, (C) Pres fiting između primarne i sekundarne GC kolone, (D) Modulator sa četiri mlaznice, (E) Sekundarna peć, (F) Transfer linija, (G) Detektor.

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Klasifikacione regije, pojednostavljivanje

Klasifikacione regije: Alatka za pojednostavljivanje interpretacije kompleksnih GCxGC podataka Saznajte više…

Biodizel, palmino ulje, Jatropha Curcas Linn

Uzorci biodizela dobijenog od palminog ulja i Jatropha Curcas Linn biljke primenom GCxGC-FID Saznajte više…

Klasifikacija jedinjenja u dizelu

Klasifikacija jedinjenja u uzorku dizela primenom GCxGC-FID analize i automatizovane obrade podataka pomoću ChromaTOF softvera Saznajte više…

Trans masne kiseline, jestiva ulja

Automatizovana analiza potpuno zasićenih masnih kiselina i trans masnih kiselina u jestivim uljima primenom GC×GC–FID Saznajte više…

Consumable-Free modulator, modulacija u drugoj koloni

LECO GCxGC sa Consumable- Free modulatorom i modulacijom u drugoj koloni Saznajte više…

GCxGC sa termalnom modulacijom u odnosu na 1D GC

Poređenje detektabilnosti: GCxGC sa termalnom modulacijom u odnosu na 1D GC Saznajte više…

Sveobuhvatno, ChromaTOF, softver

Uvod u LECO sveobuhvatnu dvodimenzionalnu gasnu hromatografiju (GCxGC) sa ChromaTOF softverom Saznajte više…

Dizel gorivo primenom GCxGC

Analiza dizela primenom GCxGC-FID sa Consumable-Free modulatorom Saznajte više…

Benzin, FID

Analiza benzina primenom GCxGC-FID Saznajte više…

Biodizel, palmino ulje

Analiza uzoraka biodizela dobijenih iz palminog ulja primenom GCxGC-FID Saznajte više…

Pumpni dizel, alkilovani benzeni, naftaleni, tiofeni, antraceni

GCxGC-FID analiza pumpnog dizela sa klasifikacijom alkilovanih benzena, naftalena, tiofena i antracena Saznajte više…

Ulje limuna, FID, kvantifikacija

Upoređenje analize ulja kalifornijskog limuna: GC-FID u odnosu na GCxGC-FID Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

GCxGC sa Consumable-Free modulatorom

Dostupni su opcioni injektori (uključujući S/SL, PTV i MMI)

Dostupni su opcioni detektori (uključujući SCD, NPD i FID)

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

GCxGC sa termalnim modulatorom hlađenim pomoću LN2

GCxGC sa Consumable-Free modulatorom

Dokumentacija

Povratak