ChromaTOF Softver za liniju separativne hemije

TOF_SOFT
ChromaTOF

Automatsko pronalaženje pikova

LECO patentirani algoritmi za automatsko pronalaženje pikova i pravu dekonvoluciju signala predstavljaju temelj za identifikaciju pravog sadržaja uzoraka.

Prava dekonvolucija signala (True Signal Deconvolution)

Sinhronizovano sa automatskim pronalaženjem pikova, maseni spektri za svaki analit automatski se ekstrahuju od interferencija iz pozadine sistema, pozadine matriksa i koeluirajućih analita.

Opis

Dizajnirali smo ChromaTOF imajući u vidu potrebe laboratorija, sa idejom da bude izuzetno lak za upravljanje i da kao jednostavan sistem za obradu podataka objedinjuje najnaprednije tehnološke kvalitativne i kvantitativne mogućnosti.

 

 

Prednosti LECO ChromaTOF :

 • Lak pristup uobičajenim funkcijama preko jednostavnog interfejsa
 • Sigurni pristup podacima i mogućnost uvođenja provere sa tačno definisanim pravima pristupa pojedinih korisnika
 • Maksimalno poboljšana hromatografska rezolucija sa opcijom podešavanja modulacije za svaku GCxGC analizu, čime se omogućavaju specijalizovane analize
 • Smanjena potreba za razblaživanjem i ponavljanjem analize uzoraka sa visokim koncentracijama primenom algoritma za prošireni opseg kalibracije, čime se skraćuje vreme analize
 • Obezbeđuje tačne izotopske spektralne obrasce, prošireni dinamički opseg i poboljšanu robustnost sistema zahvaljujući funkciji automatskog podešavanja defekta mase
 • Smanjuje obim rutinskih poslova i rasterećuje vreme rada operatera uz pomoć automatske optimizacije parametara sistema (tuning) u okviru metoda za kontrolu kvaliteta koje se definišu od strane korisnika
 • Sa lakoćom prijavljuje i nekalibrisana jedinjenja u semikvantitativnom pristupu analize

Rad

Mnogostran i sa logičnim i strukturnim tokom rada, ChromaTOF softver vodi korisnika kroz svaki zadatak kako bi se kreirali protokoli za potpuno automatizovano prikljupljanje i obradu podataka i krajnji zbirni izveštaji. Svaki individualac može dobiti upravo ono što želi i da za svaki zadatak prilagodi opcije u okviru radnog okruženja ChromaTOF softvera.

Karakteristike i prednosti :

 • Prikaz važnih oznaka i markera pikova na konturnim i površinskim dijagramima kod GCxGC korisnika zahvaljujući naprednoj grafici
 • Lako izvoženje rezultata statističkog poređenja i Fisher-ovih odnosa i njihova dalja analiza uz pomoć jednostavne funkcije za izvoz podataka
 • Mogućnost učitavanja unapred pripremljenih i sačuvanih radnih okruženja u okviru softvera čime se pristupa željenim korisničkim interfejsima bez potrebe da se podešavanja ponavljaju
 • Prava dekonvolucija signala (True Signal Deconvolution®), automatsko pronalaženje pikova i algoritmi za prošireni opseg kalibracije
 • Semikvantitativna analiza za prijavljivanje nekalibrisanih jedinjenja
 • Funkcija za poređenje omogućava brzo i jednostavno poređenje uzoraka i njihovo svrstavanje po kvalitetu
 • Eliminiše teškoće u radu koje se javljaju zbog personalizovanih podešavanja radnih okruženja softvera od strane drugih korisnika – svaki korisnik može da učita svoje okruženje prilagođeno sopstvenim preferencijama
 • Automatsko izvoženje podataka u PDF, CSV, ANDI MS, NETCDF ili u sirove formate
 • Automatska identifikacija potencijalnih poklapanja analita bez potrebe za uvoženjem ili izvoženjem podataka pomoću LECO-Fiehn Metabolomics bibiloteke koja sadrži preko 1100 spektara za 700 jedinstvenih metabolita za identifikaciju ovih jedinjenja u najkompleksnijim matriksima. Biblioteka je potpuno integrisana u ChromaTOF i savršeno radi u okviru softverske funkcije za pretraživanje biblioteke

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Unapređena karakterizacija parfema primenom GC×GC-TOFMS

GC×GC pruža poboljšanu detektabilnost, veći kapacitet pikova i strukturisane hromatograme , koji zajedno daju više informacija o većem broju analita u kompleksnom uzorku parfema.Saznajte više…

Resample funkcija, nafta

Primena Resample funkcije za poboljšanje obrade podataka kod GCxGC-TOFMS Saznajte više…

Forenzika, uzrok smrti

Funkcija za upoređivanje ChromaTOF softvera —primena u forenzičkoj hemiji u cilju lakšeg otkrivanja uzroka smrti Saznajte više…

Markeri pikova, grafici

Grafici koji prikazuju samo markere pikova kod GCxGC-TOFMS analize Saznajte više…

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

Poređenje sa referencom

Brzo poređenje hromatograma različitih uzoraka po principu “pik po pik” ili “maseni spektar po maseni spektar”. Idealna alatka za poređenje mirisa kvalitetnih i nekvalitetnih šarži kozmetičkih proizvoda nakon analize na GC-TOFMS instrumentu. LECO ChromaTOF softverski paket sadrži jedinstveni algoritam za poređenje uzoraka koji brzo daje odgovore na kompleksna pitanja. Primena ove funkcije ubrzava kriminalistička ispitivanja slučajnih smrti ili samoubistava poređenjem želučanog soka preminulog sa hemikalijama na koje se sumnja da su uzročnici.

 

Statističko poređenje

Neograničeni broj datoteka može se automatski i statistički porediti uz prikazivanje rezultata pomoću LECO softverske alatke za statističko poređenje. Skupovi podataka za različite metabolite mogu se svrstati na osnovu poravnanja pikova istih analita preko više uzoraka koje se vrši određivanjem zajedničkih masa bez ikakvog napora. Poravnavanje analita kiritično je kod svake statističke obrade masenih spektralnih podataka, a funkcija statističkog poređenja izračunava osnovnu statistiku za svojstva pika uključujući retenciono vreme, visinu i površinu. Identifikacija značajnih razlika u koncentracijama analita vrši se u okviru statističkog poređenja primenom funkcije Fisher-ovog odnosa koja pronalazi zajedničke analite u različitim uzorcima. Statističko poređenje može se primeniti na podatke dobijene GC-TOFMS ili GCxGC-TOFMS analizama.

 

Klasifikacije

Klasifikacije su deo paketa LECO ChromaTOF softvera za obradu GCxGC podataka. Klasifikacije primenjuju strukturnu prirodu GCxGC hromatograma za organizovanje povezanih analita u grupe koje definiše korisnik. Mogu se koristiti i za selektivnu obradu ili isključivanja određenih regija hromatograma, a moguće ih je kombinovati sa ChromaTOF alatkama za skriptovanje.

 

 • Lakoća identifikacije omogućena je markerima pikova u različitim bojama.
 • Brzo i efektivno filtriranje velikog broja pikova u odeljke sa kojima se lakše radi.
 • Automatsko prikazivanje svih klasifikacija u okviru tablice za pikove.
 • Olakšani pregled podataka na osnovu njihovog sortiranja prema određenoj klasifikaciji.
 • Za jednu klasu moguće je definisati višestruke regije klasifikacija.
 • Brža obrada podataka isključivanjem neželjenih podataka za krvarenje kolone i pikova za rastvarač.
 • Svako radno okruženje lako se konfiguriše u personalizovani pregled.
 • Operater može da podešava prostornu pokrivenost primene funkcije i da definiše zakrivljene i poligonalne regije.

 

Skriptne alatke

Skripte su idealna alatka za aplikacije koje se tiču petrohemije, biogoriva, hrane i aroma, metabolita i zaštite životne sredine za razrešavanje kompleksnosti u uzorcima sa teškim matriksima. Mnogostrane i neverovatno jednostavne za kreiranje, skripte mogu da učitaju vrednosti relativnih intenziteta specifikovanih zastupljenosti masa i masa indeksa rangiranja sa liste masa koje su sortirane po intenzitetu i još puno toga. Pretraživanje spektra omogućava identifikaciju jedinjenja u hromatogramu primenom karakteristika masenog spektra u opsegu cele hromatografske ravni (keširane skripte) i u okviru specifično klasifikovanih regija (skripte koje se koriste sa klasifikacijama). Povrh svega, skripte pružaju potpuno automatski izlaz podataka kada se uključe u metodu njihove obrade ili se izračunaju prilikom pregleda istih. Korisnik može da definiše pravila po kojima se dragocene informacije povezane sa tačkama u GCxGC hromatografskoj ravni mogu dobiti na osnovu podataka iz masenog spektra, čime se povećava selektivnost i automatski se razrešava kompleknost uzoraka.

 

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.
Scripting Tools Scripting is an ideal tool for Petroleomics, Biofuel, Food and Flavour, Metabolomics and Environmental applications to unravelling complexity in heavy matrix sample sets.  Versatile and incredibly simple to create, Scripting can return relative intensity of the specified mass abundance, the mass of rank index from the list of masses sorted by intensity and much, much more.  Spectral searching offers the ability to identify compounds in a chromatogram using mass spectral characteristics across the entire chromatographic plane (cached scripts) and within specific classification regions (scripts used with classification).  On top of all this, Scripting gives fully automated data output when included in the data processing method work flows or can be computed during data review.  Increase selectivity and automatically unravel complex samples with operator defined rules that return valuable information associated with a point in the GCxGC chromatographic plane based on mass spectral data.

Dokumentacija

Povratak