ChromaTOF HRT ChromaTOF softver za masene spektrometre visoke rezolucije

TOF_SOFT

Opis

Elitni Time of Flight MS instrumenti visoke rezolucije pružaju revolucionarnu tačnost masa i samim tim zahtevaju jednako inovativne i moćne softverske alatke. Dizajnirana da obezbedi akviziciju visoke vrednosti i integriteta za signale masenih spektara, jedinstvena LECO ChromaTOF HRT softverska platforma koristi patentiranu KADAS™ tehnologiju. Veličine fajlova masenih spektara visoke rezolucije svedene su na minimum kako bi se poboljšale strategije za upravljanje prikupljenim podacima koji su bogati informacijama. Važno je istaći da se tačna identifikacija pikova postiže uparivanjem ovih prednosti tehnologije prikupljanja podataka sa ekskluzivnim LECO ChromaTOF-HRT™ algoritmima za pravu dekonvluciju signala (True Signal Deconvolution (TSD®)).

Prednosti LECO ChromaTOFHRT :

 • Automatska višestruka identifikacija metabolita značajno je povećana, što je idealno za istraživanja
 • Višestrani modovi za prikupljanje podataka vođeni su logičnim metodama u radnom toku
 • Najnapredniji algoritmi za pronalaženje pikova nepoznatih analita
 • Fleksibilne strategije za ciljane analize i skrininge iz jednog injektovanja uzorka
 • Upotrebljive velike brzine prikupljanja podataka: 200 spektara u sekundi snimljeni na disk
 • Sigurna i nedvosmislena identifikacija nečistoća
 • Pouzdana identifikacija analita na osnovu tačno zabeleženih izotopskih obrazaca
 • Bez izvoženja podataka u eksterni softver radi dekonvolucije
 • Algoritmi za automatsko pronalaženje pikova i pravu dekonvoluciju signala
 • Minimalne veličine fajlova masenih spektara ultra visoke rezolucije, snimljenih u punom opsegu masa
 • Precizno, čisto i jasno automatsko generisanje tablice pikova kod ciljanih analiza

Rad

ChromaTOF HRT softverski paket podržava GC-HRT hardver čime se pruža jedinistveni interfejs i funkcionalnost obrade podataka za celu liniju LECO proizvoda za separativnu hemiju. Korišćenje jedinstvene i jednostavne platforme obezbeđuje kontinuitet u laboratoriji i oslobađa korisnika od tereta savladavanja mnoštva različitih softverskih paketa.

 

Identifikacija metabolita (Met ID) primenom ChromaTOF HRT

 • Automatska i jednostavna detekcija i ekstrakcija metabolita koji prethodno nisu bili pronađeni i koji du bili sakriveni ispod matriksa ili drugih analita
 • Koncentracione kalibracione krive mogu se proširivati, a daju bogate izotopske otiske za široki opseg uzoraka koji sadrže nepoznate analite
 • Konfirmacija identifikacije metabolita pretraživanjem biblioteke masenih spektara koje je optimizovano prikupljanjem sirovih podataka u celom masenom opsegu
 • Uspešan monitoring metabolomike tkiva i stanja bolesti zahvaljujući prednosti strukturne konfirmacije tačnog određivanja mase fragmenata jona
 • Eliminacija lažnih pozitivnih rezultata primenom MSc2 strategija za poboljšanje signala pri čemu se ne gubi mogućnost sveobuhvatnog prikupljanja podataka i retrospektivna evaluacija istih. Idealno za proučavanje metabolizma lekova

 

Strategije za ciljane analite primenom ChromaTOF HRT

 • Neograničen broj kalibracionih tačaka preko širokog dinamičkog koncentracionog opsega lako se postiže
 • Eliminacija pozadinskih interferencija i značajno poboljšanje selektivnog ciljanja PCB-a
 • Izbegavanje poteškoća koje donosi manuelno ispitivanje podataka za komponente u tragovima u kompleksnim smešama uz automatsko prijavljivanje u tablice za pikove namenjene samo za ciljane analite
 • Jednostavna ekstrakcija analita primenom prave dekonvolucije signala (TSD®), odlična za skrining PCB-a u uljnim matriksima hrane i suplemenata
 • Otkrivanje neciljanih POPs-ova bez dodatnog prikupljanja podataka primenom moćnih metoda za retrospektivnu analizu podataka

 

Tačno određivanje i identifikacija primenom ChromaTOF HRT

 • Kalkulator masa jednostavan je za upotrebu i dalje relativne odzive izotopa
 • Identifikacija metabolita lekova koja se zasniva na dobro okarakterisanim fragmentima jona dobijenih primenom masene spektrometrije sa strategijama sveobuhvatne CID (MSc2) i dekonvolucije
 • Interpretacija se vrši za čiste prekursore i nastale jone primenom algoritma za pravu dekonvoluciju signala
 • Detekcija i identifikacija nepoznatih, opojnih droga i njihovih metabolita u kompleksnim matriksima upotrebom fleksibilnih strategija za obradu podataka
 • Brža pretraga dizajniranih droga sa unapred definisanim dijagnostičkim i karakterističnim referencama fragmenta jona uključena je u metode za obradu podataka

 

Primena ChromaTOF HRT kod petrohemijskih aplikacija

 • Tačna kvantifikacija jedinjenja koja sadrže sumpor primenom dekonvolucije tragova jedinstvenih masa čak i kod najkompleksnjih uzoraka kao što je sirova nafta
 • Smanjenje potrebe za višestrukim injektovanjem uzoraka korišćenjem opcije za proširenje opsega koncentracija kod kalibracije
 • Poboljšana selektivnost i dobijanje trenutnih odgovora primenom predefinisanih strategija za prikupljanje podataka ultra visoke rezolucije sa metodama za automatsku obradu podataka
 • Klasifikacija i karakterizacija kompleksnih uzoraka nafte uz pomoć alatki za automatsku obradu podataka
 • Prevazilaženje efekata matriksa koji maskiraju veoma niske koncentracije otrovnih jedinjenja sa heteroatomima primenom fleksibilnih modova ultra visoke rezolucije u kombinaciji sa automatskom TSD®, sve pod kontrolom ChromaTOF HRT
 • Pojednostavljena karakteriacija nafte i goriva korišćenjem funkcija za određivanje elementalnih formula, izračunavanje tačnih masa i pretragu sličnosti u spektralnim bibliotekama
 • Sveobuhvatni profil uzorka kuplovan sa spektralnim podacima visokog kvaliteta, dobijen u jednom ciklusu akvizicije

 

Aplikacija

LECO instrumenti mogu se koristiti za najrazličitije aplikacije, a ispod su date najpopularnije. Za više detalja kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije.

Identifikacija nusproizvoda dezinfekcije kod tretmana voda

Kombinacija podataka tačnih masa dobijenih elektronskom (EI) i hemijskom jonizacijom (CI) za identifikaciju i određivanje elementalnog sastava prethodno nepoznatih nusproizvoda dezinfekcije.Saznajte više…

Dokumentacija

Povratak