AF700 Automatic Ash Fusion Determinator

Ash
main-AF700

Funkcije za raspoznavanje slike - Image Recognition Functions

Unapred definisane temperature topivosti (IT, ST, HT i FT) automatski se određuju pomoću softverske funkcije za raspoznavanje slike (Image Recognition Functions (IRF))

Opis

Topivost pepela ili ponašanje pepela pri topljenju je karakteristično fizičko stanje pepela dobijeno grejanjem pri specifičnim uslovima ispitivanja. Temperature topivosti pepela predstavljaju kritični parametar za kontrolu kvaliteta čvrstih goriva i njima se predviđa da li je određeno gorivo pogodno za neku industrijsku primenu. One se koriste za procenu tendencije uglja da formira klinkere. Stroga kontrola temperature topljenja i ponašanja praškova za livenje ključna je za proizvodnju čelika.

AF700 analizator topivosti pepela automatski prati temperature deformacija uzoraka ugljenog pepela, koksnog pepela, biomase ili praškova za livenje u obliku kupe.

Povećava protočnost u laboratoriji primenom unapred definisanih temperatura topivosti (IT (temperatura deformacije), ST (temperatura sinterovanja), HT (temperatura polulopte) i FT (temperatura razlivanja) koje se automatski određuju pomoću softverske funkcije za raspoznavanje slike (Image Recognition Functions (IRF)). Kompletna arhiva slika za sve analizirane uzorke može se digitalno čuvati i ponovo učitati radi objektivnog određivanja temperatura.

AF700 pruža automatizovani postupak za ASTM D1857 standardnu metodu ispitivanja topivosti ugljenog i koksnog pepela, ISO540, DIN 51730, kao i za druge analogne standarde.

Jedinistvene prednosti AF700 :

 • Simultana i automatska analiza do 6 uzoraka (ili 12 sa dvostrukom peći)

 • Značajno povećana objektivnost merenja

 • Digitalno slikanje, snimanje i naknadno učitavanje slika

 • Softver za automatsko određivanje temperatura topivosti

 • Metode ispitivanja mogu se unapred definisati prema potrebama od strane korisnika

 • Ugrađeni detektor CO doprinosi bezbednosti u laboratoriji

 • Zauzima malo radnog prostora

Rad

Pripremljene kupe od pepela postavljaju se na keramičku podlogu koja se unosi u visokotemperaturnu peć koja ima opciju zadatog porasta temperature. Korisnik odabire analitičku metodu sa unapred definisanom atmosferom peći (oksidaciona ili redukciona) i brzinom porasta temperature peći (°C/minut), koje su u skladu sa odobrenim metodologijama. Pre uvođenja odabranih gasova, peć se pročišćava azotom. Digitalna kamera visoke rezolucije počinje da prikuplja slike (do 30 sličica/minut) nakon što peć dostigne početnu temperaturu definisanu metodom (tipično je to 750°C). Unapred definisane temperature topivosti (IT, ST, HT i FT) automatski se određuju pomoću softverske funkcije za raspoznavanje slike (Image Recognition Functions (IRF)).

Karakteristile :

 • Stabilna, trajno postavljena, ugrađena kamera—izolovana od visokotemperaturnog područja

 • Programabilna peć sa porastom temperature od 4°C do 12°C/minut

 • Integrisani sistem za posmatranje—usklađeno poravnava ogledala u odnosu na kameru i peć

 • LED svetlosni prsten—omogućava tačno merenje niskih temperatura deformacije

 • Visokootporna peć sa šest grejnih elemenata—poseduje veliku snagu i kapacitet, dugotrajna je i laka za održavanje

 • Konfiguracija dvostruke peći omogućava simultanu analizu uzoraka u oksidacionoj i redukcionoj atmosferi čime se omogućava protočnost u laboratoriji

 • Blokator vrata peći i integrisani detektor ugljen monoksida doprinose bezbednosti u laboratoriji

Dostupne opcije i modeli

Opcije

Za ovaj proizvod dostupne su razne opcije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

SmartLine dijagnostika

LECO Remote Diagnostics sistem (dijagnostika na daljinu), lako se koristi, radi preko interneta

Modeli

Svaki instrument može se konfigurisati prema individualnim potrebama Vaše laboratorije. Kontaktirajte naše specijaliste za prodaju i aplikacije kako biste za svoju aplikaciju odabrali odgovarajuću konfiguraciju.

AF700

AF700 analizator sa eksternim PC-jem i korisničkim softverom

AF700DC

AF700 analizator sa konfiguracijom dvostruke peći, eksternim PC-jem i korisničkim softverom

Dokumentacija

Povratak