Ostaci pesticida u kompleksnim matriksima

Pesticides-tomato

Kompleksni matriksi više nisu problem! Validovana, efikasna i pouzdana metoda uz primenu GCxGC-TOFMS.

Kako biste imali više poverenja u rezultate analize ostataka pesticida, potrebne su Vam metode skrojene za tu svrhu, kao i robustna oprema. LECO Vam može pomoći u implementaciji rešenja za analizu ostataka pesticida u kompleksnim uzorcima hrane. Kombinacijom QuEChERS pripreme uzoraka sa PTV-GCxGC-TOFMS analizom, dobija se rešenje bez premca – u pogledu performansi, osetljivosti, brzine i robustnosti.

Prednosti GCXGC-TOFMS

 

Izazovite matriks

 • Neprevaziđeno GCxGC razdvajanje
 • Spektralna dekonvolucija


Imajte poverenja u svoje rezultate

 • TOFMS daje spektre celog masenog opsega za pouzdanu identifikaciju analita
 • Dekonvolucija masenih spektara visokog kvaliteta u ChromaTOF softveru
 • Niski limiti detekcije (LODs) zahvaljujući kriofokusiranju i razdvajanju matriksa


Povećajte protočnost uzoraka

 • Pojednostavite pripremu uzoraka sa kompleksnim matriksima
 • Bez konstrukcije SIM i MS-MS prozora – dobija se više analita po analizi
 • Jednostavno dodajte nove pesticide
 • Nema potrebe za čišćenjem jonskog izvora
 • Opcija Gerstel-a za automatizovanu izmenu lajnera (ALEX) za rad bez prekida
 • Automatizovana obrada GCxGC-TOFMS podataka i brzi pregled rezultata


Pronađite više

 • Pronađite neočekivane kontaminente zahvaljujući neciljanoj pretrazi koja je bez premca

Pregled metode :

 • QuEChERS priprema uzoraka u skladu sa EN 15662:2008
 • Priprema uzoraka: 20 min/uzorku
 • GC-MS ciklus analize 150 pesticida traje 47 minuta
 • Kriterijumi performansi u skladu su sa SANCO/12495/2011
 • Limiti kvantifikacije (LOQs) od 2- 8 ppb za sve pesticide i u skladu sa EU maksimalnim limitima rezidua (MRL) za hranu za bebe
 • Metoda je validovana za voće, povrće, žitarice i ulja u akreditovanoj EU nacionalnoj referentnoj laboratoriji
GCxGC plot 1

Analiza ekstrakta žitarica spajkovana sa 150 pesticida: Razdvajanje bez premca pojedinačnih analita od ostalih analita i od matriksa


GCxGC-TOFMS je sistem koji je potpuno automatizovan za rad bez nadzora operatera. Ne postoji potreba za konstrukcijom SIM i MS-MS prozora.Time-of-flight maseni spektrometar daje spektre celog masenog opsega i u kombinaciji sa dekonvolucijom masenih spektara visokog kvaliteta omogućava pouzdanu identifikaciju analita. U sinhronizaciji sa funkcijom za automatsko pronalaženje pikova (Automated Peak Find), maseni spektri za svaki analit automatski se ekstrahuju bez interferencija koje potiču od pozadine sistema, od pozadine matriksa i koeluirajućih analita. Strukturisani tok rada u LECO ChromaTOF softveru omogućen je potpunom automatizacijom: od prikupljanja podataka, preko identifikacije ciljanih pesticida i njihove kvantifikacije, sve do kreiranja izveštaja sa rezultatima.

GCxGC-pic2

Detekcija flutriafola u žitaricama pri koncentraciji od 4 ppb. Matriks (linolna kiselina) je u interferenciji sa pikom flutriafola i sa njegovim masama za kvatifikaciju. Zahvaljujući razdvajanju u drugoj dimenziji i dekonvoluciji masenih spektara, pik je razdvojen od intereferencije i može biti pouzdano detektovan, identifikovan i kvantifikovan.

 

Da li možemo da Vam pomognemo pružanjem
Tehničkih informacija
Cenama / Ponudom
Analizom uzorka / Demonstracijom ?
Kontaktirajte nas


Naša rešenja na dohvat ruke Preuzmi

Povratak