Aplikacija: Nauka o živim sistemima i farmacija

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 20 dokumenata za preuzimanje.

Novi Pegasus® BT! Brzi skrining kontaktnih alergena u parfemima primenom GC-TOFMS

Brza GC-TOFMS metoda razvijena je u cilju razdvajanja i detekcije seta od 24 propisana i ciljana kontaktna alergena u roku od približno 5 minuta. U prilog analizi ciljanih alergena, podaci takođe pružaju odličnu karakterizaciju neciljanih analita koja daju aromu u kompleksnim uzorcima parfema. Ref. 203-821-519Saznajte više…

Kvantifikacija kontaktnih alergena u proizvodima za ličnu higijenu primenom GC i TOFMS u celom masenom opsegu

Pegasus HT i alatke ChromaTOF softvera za dekonvoluciju i kalibraciju prikazuju potencijal ove tehnologije za ispitivanje kontaktnih alergena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za ličnu higijenu. Konkretno, osetljivost HT sistema u celom masenom opsegu, njegova brzina, kao i nenadmašna dekonvolucija, omogućavaju da se vide pikovi koji mogu biti sakriveni kod standardne analize. Ref. 203-821-515Saznajte više…

Kvantitativna analiza GHB-a u kosi – primena u forenzici

Potencijal GC-HRT sistema u kombinaciji sa jedinstvenom dekonvolucijom visoke rezolucije (HRD) ChromaTOF-HRT softvera i ciljanim pronalaženjem analita (Target Analyte Finding (TAF)) pokazao se kao prava alatka za određivanje i kvantifikaciju GHB-a u uzorcima kose, ali i za skrining neciljanih jedinjenja koja potiču iz istog uzorka, kao što su kiseline, aminokiseline, dikiseline, masne kiseline, estri, amidi i monoacilgliceridi.Saznajte više…

Primena Pegasus GC-HRT 4D sistema za poboljšanu karakterizaciju metabolita kvasca

LECO's Pegasus GC-HRT 4D i ChromaTOF-HRT softver pokazali su se kao dokazane alatke za profilisanje molekula kvasca. Kombinacija EI i CI-HRT visoke rezolucije i tačne mase doprinose identifikaciji jedinjenja.Saznajte više…

Koliko je sveobuhvatna Vaša analiza? Profilisanje molekula ljudskog organizma primenom HR TOF-MS

LECO Pegasus GC-HRT instrument primenjen je za praćenje promena u ponašanju (npr. kod zloupotrebe droga) i za još sveobuhvatnije profilisanje molekula nakon odgovarajuće pripreme uzorka urina.Saznajte više…

Hemijska analiza polimernih mikroperli u pasti za zube primenom TD- i Py-GC×GC-TOFMS

Ova aplikacija fokusirana je na direktnu analizu paste za zube određenog brenda koja sadrži polietilen, u cilju određivanja aditiva i pomoćnih supstanci primenom konsekutivnih termalnih tehnika kuplovanih sa LECO Pegasus 4D sistemom za sveobuhvatnu dvodimenzionalnu gasnu hromatografiju sa time-of-flight masenom spektrometrijom (GC×GC-TOFMS).Saznajte više…

Komplementarne LC- i GC- tehnike masene spektrometrije zajednički daju bolje analize metaboloma

Višeplatformska analiza podataka metabolita kombinacijom AB Sciex LC/MS, LECO GC/MS i Genedata softvera. Ref: 203-821-482Saznajte više…

Sveobuhvatna karakterizacija ekstrakata zelenog lišća duvana primenom GC-HRT

Pegasus® GC-HRT je alatka koja predstavlja rešenje za jedan od ključnih izazova u istraživanju metabolita… u pouzdanim identifikacijama metabolita. Ref: 203-821-481Saznajte više…

Nedvosmislena identifikacija pesticida u duvanu cigareta

Pouzdana identifikacija ciljanih analita uz istovremenu mogućnost skrininga ostalih komponenti, kao što su aditivi i sastojci prirodnog porekla. Ref: 203-821-478Saznajte više…

Aroma piva: Detekcija različitosti analita primenom GC-TOFMS i „Reference“ alatke ChromaTOF® softvera

Pouzdano odredite šta se nalazi u uzorku, bez da vas ograničava ono što vam je već poznato ili očekivano. Ref: 203-821-479Saznajte više…

Neciljano profilisanje arome primenom GC-TOFMS radi upoređivanja uzoraka piva

GC-TOFMS spaja čulna zapažanja sa hemijskim osobinama jedinjenja u cilju razvoja proizvoda. Ref: 203-821-480Saznajte više…

Sveobuhvatna analiza ostataka droge

Sveobuhvatna analiza ostataka droge pronađene u zaplenjenoj luli: GC sa masenom spektrometrijom visoke rezolucije uz primenu hemijske jonizacije za lakšu identifikaciju nepoznatih jedinjenjaSaznajte više…

Poboljšano profilisanje metabolita

Poboljšano profilisanje metabolita: Time-of-Flight masena spektrometrija visoke rezolucije sa tvrdom i mekom jonizacijomSaznajte više…

Fisher odnos, statističko poređenje, multivarijantna analiza, profil metabolita

Primena funkcija statističkog poređenja i Fisher odnosa ChromaTOF softvera za definisanje varijancije pre multivarijantne analize profila malih metabolita u urinu sa i bez dijebetesa na GCxGC-TOFMS sistemu Saznajte više…

Meteorit

Analiza meteorita primenom GCxGC-TOFMS Saznajte više…
Povratak