Aplikacija: Životna sredina

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 44 dokumenata za preuzimanje.

EPA Metoda 8270 za analizu poluisparljivih organskih jedinjenja na Pegasus BT sistemu: Benchtop GC-TOFMS

TU ovoj aplikaciji predstavljene su performanse Pegasus BT sistema kod analize prema EPA Metodi 8270, pri čemu je prikazano i kako ovaj instrument ne samo ispunjava, već i nadmašuje zahteve pomenute metode. Njegova osetljivost prevazilazi ono što većina laboratorija trenutno može da postigne za ovu metodu, istovremeno proširujući tipičan linerani dinamički opseg i protočnost uzorala. StayClean jonski izvor dodatno povećava vreme aktivnog rada instrumenta, jer gotovo ne zahteva nikakvo održavanje. Ref. 203-821-530Saznajte više…

Identifikacija nusproizvoda dezinfekcije kod tretmana voda

Kombinacija podataka tačnih masa dobijenih elektronskom (EI) i hemijskom jonizacijom (CI) za identifikaciju i određivanje elementalnog sastava prethodno nepoznatih nusproizvoda dezinfekcije.Saznajte više…

Komplementarne LC- i GC- tehnike masene spektrometrije zajednički daju bolje analize metaboloma

Višeplatformska analiza podataka metabolita kombinacijom AB Sciex LC/MS, LECO GC/MS i Genedata softvera. Ref: 203-821-482Saznajte više…

Sveobuhvatna karakterizacija ekstrakata zelenog lišća duvana primenom GC-HRT

Pegasus® GC-HRT je alatka koja predstavlja rešenje za jedan od ključnih izazova u istraživanju metabolita… u pouzdanim identifikacijama metabolita. Ref: 203-821-481Saznajte više…

Nedvosmislena identifikacija pesticida u duvanu cigareta

Pouzdana identifikacija ciljanih analita uz istovremenu mogućnost skrininga ostalih komponenti, kao što su aditivi i sastojci prirodnog porekla. Ref: 203-821-478Saznajte više…

Aroma piva: Detekcija različitosti analita primenom GC-TOFMS i „Reference“ alatke ChromaTOF® softvera

Pouzdano odredite šta se nalazi u uzorku, bez da vas ograničava ono što vam je već poznato ili očekivano. Ref: 203-821-479Saznajte više…

Neciljano profilisanje arome primenom GC-TOFMS radi upoređivanja uzoraka piva

GC-TOFMS spaja čulna zapažanja sa hemijskim osobinama jedinjenja u cilju razvoja proizvoda. Ref: 203-821-480Saznajte više…

Zaštita životne sredine, Voda, Otpadna voda

Primena GCxGC-TOFMS-a za analizu širokog spektra endokrinih disruptora u urbanim i ruralnim vododelnicama Saznajte više…

Sveobuhvatno, masena spektrometrija visoke rezolucije, dioksini, perzistentni organski polutanti, POPs, poliaromatični ugljovodonici

Gasna hromatografija sa Time-of-Flight masenom spektrometijom visoke rezolucije kao rešenje za izazove koje postavlja standard EPA 1613b Saznajte više…

Perzistentni organski polutanti, polibromovani difenil etri, polihlorovani bifenili

Analiza perzistentnih organskih polutanata u kompleksnim matriksima primenom gasne hromatografije—Time-of-Flight masene spektrometrije visoke rezolucije Saznajte više…

PCB, razdvajanje kritičnog para, odnos jona

Definisanje retencionih vremena 209 kongenera PCB-a primenom GCxGC-TOFMS Saznajte više…

Time-of-Flight masena spektrometrija visoke rezolucije; perzistentni organski polutanti; riblje ulje

Analiza polihlorovanih bifenila (PCBa) u suplementima od ribljeg ulja primenom gasne hromatografije sa Time of Flight masenom spektrometrijom visokih performansi Saznajte više…

Mlečna formula, borovnice, analiza hrane, QuEChERS

Analiza PAHova u mlečnoj formuli i u borovnicama primenom QuEChERS-a i GCxGC-TOFMS Saznajte više…

PCB, razdvajanje kritičnog para, odnos jona

Definisanje retencionih vremena 209 kongenera PCB-a primenom GCxGC-TOFMS Saznajte više…

Meksički zaliv, naftna mrlja, nafta, varijabilna modulacija

Analiza uzoraka naftne mrlje iz Meksičkog zaliva primenom GCxGC-TOFMS Saznajte više…
Povratak