Monitoring kvaliteta voda

Potrošači širom sveta zahtevaju ukusnu, osvežavajuću i čistu vodu, a proizvođači su obavezni da poštuju zahteve vezane za kvalitet vode koji se konstantno menjaju i pooštravaju. LECO TOFMS instrumenti omogućavaju laboratorijama da tačno identifikuju farmaceutske proizvode, sredstva kućne hemije, kozmetiku, pesticide i njihove ostatke koji mogu dospeti do izvorišta vode. LECO maseni spektrometri pružaju strategije za multirezidualne metode i skrining kod rutinskih analiza sa visokom protočnošću uzoraka, uz pouzdanost i robustnost koje svakom operateru ulivaju poverenje da planira unapred. Korišćenje logičnog toka operacija u okviru ChromaTOF softvera, brzina analize i generisanje izveštaja nikada nije bilo lakše

014-02-02_SepSci_Market2-4

Kvalitet i zagađenje vazduha

Vazduh lošeg kvaliteta ne može se videti, dodirnuti, niti pojesti, ali nekada se može veoma lako namirisati. Kvalitet vazduha je od suštinskog značaja za zdravu životnu sredinu, a zbog stalnih promena njegovog kompleksnog sastava budućnost će doneti još veće analitičke izazove.  Počev od sindroma bolesnih zgrada, pa do zagađenja atmosfere koje potiče od motora sa sagorevanjem, potrebno je maksimalno povećati detekciju isparljivih i poluisparljivih organskih jedinjenja u svim javnim prostorima i na mikro-klimatskim područjima. LECO GCxGC sa FID, µ-ECD, SCD i NPD detektorima nadmašuje sve ostale tehnike primenjujući svetski vodeću tehnologiju modulacije GCxGC pikova i napredne softverske alatke. Fleksibilnost i lakoća upotrebe povećavaju detektabilnost i kvantifikaciju analita. Nadogradnja ili kombinacija sa LECO Time of Flight masenim spektrometrom (TOFMS) pružaju istinski moćno i sveobuhvatno analitičko rešenje.

014-02-02_SepSci_Market2-3

Forenzika životne sredine

Forenzika životne sredine bavi se analitičkim izazovima sa kojima su hemičari bili suočeni prilikom izlivanja nafte iz tankera Exxon Valdez i eksplozije na platformi Deepwater Horizon, kao i analizama tečnosti koje se koriste za hidraulično razbijanje stena pri eksploataciji prirodnog gasa. Hromatografska optimizacija ključ je za uspešnu GCxGC tehniku, neophodnu za ovakve analize. LECO GCxGC-TOFMS rešenja s lakoćom razotkrivaju kompleksnost uzoraka primenjujući inovativnu tehnologiju modulacije GCxGC pikova koja je vodeća u svetu. LECO pruža masenu spektrometriju i besprekorne softverske alatke neophodne za dekonvoluciju u okviru jedinstvene softverske platforme (ChromaTOF sa TSD®).  LECO aplikativni stručnjaci pomažu laboratorijama da razviju i primene optimalne metode u skladu sa sopstvenim zahtevima, deleći svoje znanje sticano tokom niza godina.

014-02-02_SepSci_Market2-2

Dioksini i POPs

Perzistentni organski polutanti (POPsovi), poliaromatični ugljovodonici (PAHovi), halogenovani PAHovi, polihlorovani bifenili (PCBi), polibromovani difenil etri (PBDEi), PCBi nalik dioksinu i dioksini su sveprisutni u našoj životnoj sredini. Usaglašenost sa zakonskim regulativama zahteva specifične performanse masenih spektrometara, a LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS i Pegasus GC-HRT omogućavaju sveobuhvatnu rutinsku analizu takvih uzoraka. Širok dinamički opseg koncentracija i prikupljanje masenih spektara preko celog opsega masa prednosti su TOFMS tehnike, čime praćenje odabranih jona (SIM mod), radi postizanja rezolucije i tačnosti, postaje stvar prošlosti. LECO pruža mogućnost širokog skrininga različitih klasa POPsova, PAHova, PCBa i ostalih polutanata, primenjujući prednosti fleksibilnih beskompromisnih MS tehnika.

014-02-02_SepSci_Market2-1
Povratak