Profilisanje sastava goriva i biogoriva

Biogoriva postaju sve popularniji izvori energije, a dobijaju se iz nekoliko izvora uključujući biljna ulja, životinjske masti i reciklirana maziva. Karakterizacija biogoriva primenom LECO Pegasus 4D GCxGC-TOFMS sistema omogućava identifikaciju na stotine, pa čak i na hiljade jedinjenja u ovim izuzetno kompleksnim smešama. Efikasno razdvajanje jedinjenja sa lakoćom se postiže primenom LECO GCxGC rešenja odlikuju se ultra-visokom hromatografskom moći razdvajanja sa povećanim kapacitetom pikova. U jednom sveobuhvatnom paketu pružaju se moćne strategije profilisanja uz jednostavnu primenu.

014-02-02_SepSci_Market6-3

Petrohemija – analiza sirove nafte

Sirova nafta je veoma kompleksna smeša i tipično sadrži na hiljade jedinjenja, što može da predstavlja problem za analizu masenom spektrometrijom. LECO je dizajnirao masene spektrometre ultra-visoke rezolucije sa velikom tačnošću masa. Kuplovani sa gasnom hromatografijom, idealni su za istraživanja u petrohemiji. LECO TOFMS sistemi omogućavaju analizu sirove nafte i njenih ekstrakata i određivanje alifatičnih, aromatičnih i heterocikličnih jedinjenja, primenom CI tehnike meke jonizacije ili tradicionalne EI jonizacije. LECO rešenja sa ultra-visokom rezolucijom i širokim opsegom TOFMS analize značajno olakšavaju karakterizaciju uzoraka nafte, uključujući klase jedinjenja sa sumporom i azotom koja tokom sagorevanja emituju štetne gasove.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Hemijska analiza

Izazovi sa kojima se susreću vodeće svetske hemijske laboratorije često zahtevaju specijalizovane i moderne tehnologije koje se zasnivaju na tehnikama masene spektrometrije i hromatografije. LECO sistemi za separativnu hemiju omogućavaju laboratorijama da vrše analitičke usluge u oblasti zaštite životne sredine, karakterizacije nafte, forenzička istraživanja, kao i da odgovore na zahteve nauke o živim sistemima, analiza u farmaciji i bioanaliza kod sinteze lekova. LECO TOF maseni spektrometri i sveobuhvatna GCxGC tehnika zahtevaju minimalno održavanje, a imaju bolje analitičke performanse i pojednostavljenu pripremu uzoraka.

014-02-02_SepSci_Market6-2

Chemical & Petrochemical

Povratak