Aplikacija: Aroma Ukus Miris

Dole je dato 15 aplikacija vezanih za ovaj proizvod čija biblioteka sadrži 79 dokumenata za preuzimanje.

Pronalaženje jedinjenja sa sumporom u brokoliju primenom GC-TOFMS-a

Pegasus® BT je za kratko vreme analize dao informacije o ovim analitima u cilju određivanja upravo onih koji su ključni za razlikovanje dva uzorka brokolija. Alatke za automatsku analizu podataka i filteri za karakterizaciju pikova ChromaTOF softvera primenjeni su kako bi se fokusiralo na jedinjenja koja sadrže sumpor. GC-TOFMS omogućava korisnicima da otkriju više jedinjenja nego što se to postiže standardnom analizom. Ref. 203-821-531 Saznajte više…

Otkrivanje „čudnih i divljih“ ukusa žele bombona primenom HS SPME gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

U ovoj aplikaciji demonstrirane su lakoća upotrebe i mogućnosti LECO Pegasus BT - GC-TOFMS benchtop time-of-flight masenog spektrometra za efikasnu diferencijaciju egzotičnih profila ukusa u žele bombonama kupljenim u prodavnici. Ref. 203-821-529Saznajte više…

Novi Pegasus® BT ! Karakterizacija voćnih čajeva

Pegasus BT daje potpuni profil arome za svaki uzorak iz jednog ciklusa analize. Mogućnost određivanja individualnih analita pruža mogućnost za upoređivanjem uzoraka i pronalaženjem razlika među njima. Ref. 203-821-523Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Brzi skrining kontaktnih alergena u parfemima primenom GC-TOFMS

Brza GC-TOFMS metoda razvijena je u cilju razdvajanja i detekcije seta od 24 propisana i ciljana kontaktna alergena u roku od približno 5 minuta. U prilog analizi ciljanih alergena, podaci takođe pružaju odličnu karakterizaciju neciljanih analita koja daju aromu u kompleksnim uzorcima parfema. Ref. 203-821-519Saznajte više…

Novi Pegasus® BT! Kvantifikacija 2,4,6-trihloroanizola za detekciju mirisa plute u vinu

Pegasus BT daje podatke iz celog m/z opsega i pruža osetljivost koja ga čini idealnim kako za skrining ciljanih analita, tako i za pronalaženje nepoznatih jedinjenja. Generišu se informacije o masama bolje od nominalnih, čime se omogućava dalja distinkcija ciljanih analita od interferencija matriksa i kod veoma niskih koncentracija. Ref. 203-821-517Saznajte više…

Kvantifikacija kontaktnih alergena u proizvodima za ličnu higijenu primenom GC i TOFMS u celom masenom opsegu

Pegasus HT i alatke ChromaTOF softvera za dekonvoluciju i kalibraciju prikazuju potencijal ove tehnologije za ispitivanje kontaktnih alergena u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za ličnu higijenu. Konkretno, osetljivost HT sistema u celom masenom opsegu, njegova brzina, kao i nenadmašna dekonvolucija, omogućavaju da se vide pikovi koji mogu biti sakriveni kod standardne analize. Ref. 203-821-515Saznajte više…

Detekcija mirisa plute u vinu primenom HS-SPME i GC-TOFMS za kvantifikaciju 2,4,6-trihloroanizola

Kuplovanje HS-SPME pripreme uzoraka sa snagom Pegasus HT sistema i dekonvolucijom i kalibracijom koju pruža ChromaTOF softver, omogućava detekciju veoma niske koncentracije 2,4,6-trihloroanizola (na nivou ppt-a) u realnom matriksu vina. Ova komponenta odgovorna je za neprijatan miris plute i kada je prisutna u niskim koncentracijama. Ref. 203-821-516Saznajte više…

Diferencijacija svežih i oksidisanih uzoraka vina primenom HS-SPME, GC-TOFMS i GC×GC-TOFMS

Pegasus HT i Pegasus 4D sistemi primenjeni su za diferencijaciju dva uzorka vina – svežeg i oksidisanog (zbog prisustva kiseonika u boci). Zahvaljujući povećanom kapacitetu pikova i osetljivosti koju pruža kuplovanje sekundarne kolone u GCxGC sistemu, omogućeno je da se odrede komponente koji se formiraju tokom procesa oksidacije. Dodatno, LECO alatka za dekonvolucija omogućila je ispravnu identifikaciju jedinjenja maskiranih u matriksu. Ref. 203-821-514Saznajte više…

Neciljana i ciljana analiza aroma u uzorcima brendiranih parfema i njihovih imitacija primenom GC×GC-HRT

TOF maseni spektrometar visoke rezolucije (HR-TOFMS) daje tačne mase i određuje formule čime se daleko pouzdanije identifikuju nepoznata jedinjenja. Ref: 203-821-500Saznajte više…

Poboljšana identifikacija analita karakterističnih za određene brendove parfema primenom GC×GC i HR-TOFMS

TOFMS visoke rezolucije obogaćuje analizu dodatnim slojem informacija koje proizilaze iz podataka o tačnim masama na osnovu kojih se određuju konačne formule jedinjenja i pouzdano identifikuju analiti.Saznajte više…

Diferencijalna analiza parfema primenom GC-TOFMS

Pegasus HT GC-TOFMS sistem pruža sveobuhvatni neciljani pregled uzoraka dajući osetljivost i brzinu preko celog opsega masa.Saznajte više…

Unapređena karakterizacija parfema primenom GC×GC-TOFMS

GC×GC pruža poboljšanu detektabilnost, veći kapacitet pikova i strukturisane hromatograme , koji zajedno daju više informacija o većem broju analita u kompleksnom uzorku parfema.Saznajte više…

Direct ExposureProbe (DEP) na Pegasus HT-u

Ova aplikacija je izvod iz nekoliko različitih aplikacija koje pokrivaju DEP/time-of-flight masenu spektrometriju uz primenu direktne elektronske jonizacije (DEI).Saznajte više…

Komplementarne LC- i GC- tehnike masene spektrometrije zajednički daju bolje analize metaboloma

Višeplatformska analiza podataka metabolita kombinacijom AB Sciex LC/MS, LECO GC/MS i Genedata softvera. Ref: 203-821-482Saznajte više…

Sveobuhvatna karakterizacija ekstrakata zelenog lišća duvana primenom GC-HRT

Pegasus® GC-HRT je alatka koja predstavlja rešenje za jedan od ključnih izazova u istraživanju metabolita… u pouzdanim identifikacijama metabolita. Ref: 203-821-481Saznajte više…
Povratak