Product

 • Sumpor / Ugljenik

  Tehnika u skladu sa ASTM-om za simultano ili individualno određivanje sadržaja sumpora i ugljenika u različitim organskim materijalima kao što su ugalj, koks i nafta, kao i u nekim neorganskim materijalima kao što su zemljište, cement i krečnjak. Tačni rezultati dobijaju se za manje od 3 minuta, bez upotrebe opasnih hemikalija.

 • Ugljenik / Azot / Proteini

  Kao ekonomična alternativa Kjeldalovoj digestiji, merenje sadržaja proteina u hrani na LECO analizatorima je brže, bezbednije i pouzdanije. Dimina metoda direktnog sagorevanja zahteva minimalnu pripremu uzoraka, ima kapacitet za uzorke većih masa i pruža optimalno homogenu analizu i precizne rezultate.

 • Ugljenik / Vodonik / Azot

  Od nutritivne vrednosti (sadržaj proteina) prehrambenih proizvoda i stočne hrane, preko karakterizacije materijala, kao što je određivanje kvaliteta tečnih i čvrstih goriva, pa do ispitivanja zemljišta i biljaka – to su samo neki od primera široke primene LECO CHN analizatora. Za optimalno prilagođavanje određenim potrebama, instrumenti su dostupni u obliku fleksibilnih konfiguracija – azot/protein, ugljenik/azot i ugljenik/vodonik/azot.

 • Ukupna vlaga / Gubitak pri žarenju (LOI) / Sadržaj isparljivih materija / Pepeo

  Automatizovana termogravimetrijska analiza zamenjuje tradicionalne analitičke tehnike koje zahtevaju upotrebu vakuum i mufolnih peći, vaga, kao i znatno angažovanje laboratorijskog osobolja. Poslednja generacija LECO TGA instrumenata, koja je u skladu je sa odobrenim metodologijama, ima različite oblasti primene uključujući ispitivanje uglja i koksa, cementa, katalizatora, prehrambenih proizvoda, stočne hrane i mlinskih proizvoda.

 • Multifazni ugljenik i vodonik / vlaga

  LECO pruža najmodernije rešenje za kvalifikaciju i kvantifikaciju različitih tipova ugljenika (površinski, slobodni, organski, neorganski) i vodonika/vode u različitim organskim i neorganskim uzorcima. Ovaj višenamenski instrument primenjuje se, npr., za merenje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u stenama i zemljištu, ukupnog organskog i neorganskog ugljenika u otpadu, kao i za mnoge druge aplikacije.

  Product

Povratak